Knižnica = značka / The library = The brand

Managment and Marketing librarianshiplibrariesmarketing

Knižnice pretrvávajú v čase. Kým rôzne firmy vznikajú a zanikajú, knižnice takýto osud nemajú. Ich úloha spoločnosti je elitárska. Sú to kultúrne, informačné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa starajú o informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť. Napriek tomuto postaveniu, knižnice zažívajú v spoločnosti ťažké časy, pretože záujem o beletriu, ako aj odbornú literatúru z roka na rok klesá. Dobrou správou je, že čitateľov neubúda, ale presúvajú sa na internet. Knižnice tak musia prehodnotiť svoje marketingové mixy a pristupovať k svojim čitateľom na strategickej úrovni. Tento príspevok sa zaoberá aplikáciou stratégie, ktorej cieľom je vytvoriť integrovanú marketingovú komunikáciu knižnice, ktorá buduje značku.


The library = The brand

Libraries persist over time. While various companies origin and demise, libraries have not such a fate. Their role is elitist in society. They are cultural, informational and educational institutions that care about information literacy, personal development and creative linguistic diversity. Despite this status, the libraries have a difficult time, because interest in fiction and scientific literature falls from year to year. There are not less readers, but they move to the Internet. Libraries have to change their marketing mixes and start to approach of readers at the strategic level. This paper deals with the application of the strategy. Aim of the strategy is to create integrated marketing communications of library which builds the brand.

Share: