O časopise

Vydavateľ

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A , 811 04 Bratislava   

ISSN 1336-0779 (online vydanie)     

ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)

ročné predplatné: 12 Eur         

periodicita: 4 x ročne

Informácie o časopise

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.

Časopis je štvrťročník, ktorý vychádzav v mesiacoch: marec, jún, september, december.

V snahe zostaviť jednotlivé čísla časopisu čo najkvalitnejšie, zverejňujeme plánované ťažiskové témy vopred. Vytvárame tým časový priestor, ktorý – ako pevne dúfame – využijú naši potenciálni prispievatelia na to, aby zvážili, ktorá téma ich zaujala, chceli by sa k nej osobne, či za inštitúciu vyjadriť. Je to príležitosť bez časovej tiesne, s dostatočným predstihom, spracovať príspevok a zaslať ho k nám do redakcie.

Mediálne partnerstvá

2019: Tlib – Trends in the libraries 2019, Knihovny současnosti 2019

2018: INFORUM 2018

2017: INFOS 2017, INFORUM 2017, Memory 2017

2016: INFORUM 2016, v príprave: III. slovenský knihovnícky barcamp. 

2015: Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015, Infos 2015, Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI., Inforum 2015, Memory 2015

2014:  Knihovny současnosti 2014, CASLIN 2014, I. slovenský knihovnícky barcamp (účasť aj s prezentáciou),  Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2014.