O časopise

Vydavateľ

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8A , 840 05 Bratislava   

ISSN 1336-0779 (online vydanie)     

ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)

Cena: 7 €.

Ročné predplatné: 14 €.  

Periodicita: 2 x ročne.

Informácie o časopise

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis s otvoreným prístupom, zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Jednotlivé čísla prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.

Časopis vychádza dvakrát ročne, v mesiacoch:  jún a december.

Príspevky v časopise prechádzajú nezávislým recenzným konaním alebo recenzným konaním redakčnej rady.

Mediálne partnerstvá

2022: Kniha ve 21. století 2022, Tlib – Trends in the libraries 2022.

2021: Knihovny současnosti 2021, Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2021.

2019: Tlib – Trends in the libraries 2019, Knihovny současnosti 2019.

2018: INFORUM 2018.

2017: INFOS 2017, INFORUM 2017, Memory 2017.

2016: INFORUM 2016, v príprave: III. slovenský knihovnícky barcamp. 

2015: Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015, Infos 2015, Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI., Inforum 2015, Memory 2015.

2014:  Knihovny současnosti 2014, CASLIN 2014, I. slovenský knihovnícky barcamp (účasť aj s prezentáciou),  Archivy knihovny, muzea v digitálním světě 2014.