Pre autorov

V redakcii sú „otvorené dvere“ každej zaujímavej spolupráci a autorskej iniciatíve. Príspevky a námety  môžete zasielať na adresu: patricia.sickova@cvtisr.sk

Časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je v rámci grafického spracovania upravovaný v programe Adobe InDesign. Texty jednotlivých príspevkov prechádzajú redakčnou úpravou (jazyková korektúra a pod.).

Príspevky nie sú honorované. Autorom publikovaných príspevkov je zasielaný autorský výtlačok. Publikovaním príspevku autorom nevznikajú žiadne náklady vo forme poplatkov (tzv. APC).

Všetky príspevky v časopise prechádzajú nezávislým recenzným konaním alebo recenzným konaním redakčnej rady.

Všetky verzie príspevkov si autori môžu archivovať v ľubovoľných repozitároch. Autori zostávajú nositeľom práv k všetkým svojim článkom a majú právo ho opätovne publikovať bez akéhokoľvek postihu.

Obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Autorské pokyny