O nás

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Jednotlivé čísla prostredníctvom ťažiskovej témy a aktuálnych rubrík prinášajú nové informácie a poznatky, vytvárajú priestor na výmenu skúseností, vzájomnú pomoc, spoluprácu a inšpiráciu pri využívaní moderných informačných technológií.

Časopis je štvrťročník, ktorý vychádzav v mesiacoch: marec, jún, september, december.

V snahe zostaviť jednotlivé čísla časopisu čo najkvalitnejšie, zverejňujeme plánované ťažiskové témy vopred. Vytvárame tým časový priestor, ktorý – ako pevne dúfame – využijú naši potenciálni prispievatelia na to, aby zvážili, ktorá téma ich zaujala, chceli by sa k nej osobne, či za inštitúciu vyjadriť. Je to príležitosť bez časovej tiesne, s dostatočným predstihom, spracovať príspevok a zaslať ho k nám do redakcie.