Redakcia

Tomáš Fiala   zodpovedný redaktor
Eva Vašková   redaktor
Mária Izakovičová   jazykový korektor
Ján Petráš   grafická úprava
Redakčná rada
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
predseda redakčnej rady
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.Slovenská technická univerzita, FIIT, Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, Bratislava
Ing. Alojz Androvič, Phd.Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite  v Nitre
PhDr. Daniela BirováCentrum vedecko-technických informácii SR, Bratislava
Zuzana Helinskyzh consulting, Švédsko
Mgr. Tomáš FialaCentrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.  Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
PhDr. Richard Papík, PhD.Ústav bohemistiky a knihovníctva FPF, Slezká univerzita v Opave, Česká republika
Mgr. Michal SliackyÚstredná knižnica SAV, Bratislava
Ing. Silvia StasselováUniverzitná knižnica v Bratislave
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
Mgr. Jana Šuchová, Phd.Slovenská národná galéria, Bratislava
prof. PhDr. Jaroslav Šušol,PhD.Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave