VÝVOJ TRENDOV VO VÝSKUMOCH INFORMAČNÉHO SPRÁVANIA ČLOVEKA

Information Behaviour

Informačné správanie je jednou z najvýraznejších a najviac preskúmaných oblastí informačnej vedy. Tematické zameranie výskumov a špecifiká ich koncipovania sa pritom v priebehu času, prirodzene, menia, a to v súlade s aktuálne prevažujúcou paradigmou a s potrebami vynárajúcimi sa v odborných kruhoch. Príspevok predstavuje výsledky analýzy zameranej na trendy v oblasti skúmania informačného správania človeka za posledných desať rokov. Štúdie, ktoré boli predmetom analýzy, boli exportované z dvoch citačných databáz – Web of Science a Scopus – a ich výber bol podmienený viacerými kritériami. Predmetom záujmu autorky bol predovšetkým typ respondentov a ich metodologické vymedzenie, pričom zohľadnené boli nielen aplikované výskumné metódy, ale aj techniky zberu dát. Uvedené premenné sú analyzované aj z hľadiska potenciálnych vzájomných súvislostí. Obsahové analýzy tohto typu sú významnými nielen z hľadiska zmapovania vývoja tematických a metodologických aspektov v konkrétnej oblasti za určité obdobie, ale sú tiež indikátorom ďalšieho potenciálneho vývoja, ktorému je tak možné čiastočne prispôsobiť nasledujúce výskumné snahy samotného výskumníka.

ilustračné foto: pexels.com
Share: