TECHNIKY DEZINFEKCIE KNIŽNIČNÝCH FONDOV

Collections preservation

Knižné väzby, ktoré sú prevažujúce v knižničných fondoch, často zastúpené aj v umelecko-historických zbierkach, môžu byť kontaminované rôznymi mikroorganizmami. Preto je často nutné, ešte pred konzervátorsko-reštaurátorský  zásahom, pristúpiť k ich dezinfekcii. Šetrnosť voči ošetrovanému materiálu je jednou z požiadaviek kladených na prostriedky používané v konzervátorskej praxi. Príspevok prezentuje možné príčiny mikrobiálneho poškodenia a následne aj prehľad metód a prostriedkov, pomocou ktorých možno zachrániť napadnuté materiály pred ďalšou degradáciou.

 

Zo širokej škály dezinfekčných prostriedkov budú spomínané predovšetkým metódy využívané v konzervátorskej praxi v minulosti aj súčasnosti a tiež nové metódy potenciálne vhodné na využitie v odvetví starostlivosti o knižničné fondy.

ilustračné foto: pexels.com
Share: