Otvorený prístup a jeho vplyv na využívanie informačných zdrojov

Open access, open science

Otvorený prístup je jedným z aktuálnych trendov rozvoja vedeckej komunikácie. Jeho cieľom je poskytnúť bezplatný a neobmedzený prístup k výsledkom vedeckého výskumu. Štúdia sa venuje trom základným  témam; v úvode je  charakterizovaný otvorený prístup ako spôsob zverejňovania dát a informácií v digitálnom prostredí, ďalej ponúka stručný náčrt vybraných výskumov, ktoré mapujú rozličné aspekty vplyvu otvoreného prístupu na využívanie informácií, a napokon prezentuje výsledky vlastného prieskumu, ktorý bol zameraný na vplyv otvoreného prístupu na mieru citovania digitálnych zdrojov.

 

Prieskum v prostredí Web of Science sa sústredil na tri odbory (knižničnú a informačnú vedu, aplikovanú chémiu a medicínu), s ohľadom na využívanie dvoch typov zdrojov – tých, ktoré sú dostupné v režime otvoreného prístupu a tých, ktoré v tomto režime dostupné nie sú.
Výsledky naznačujú, že zastúpenie open access publikácií od roku 2000 stúpa vo všetkých troch odboroch, hoci podiel týchto publikácií je výrazne vyšší v medicíne (takmer 70 %). V citovanosti publikácií sú takisto viditeľné medziodborové rozdiely, keďže iba v medicíne je citovanosť otvorených zdrojov vyššia ako pri tých zdrojoch, ktoré nie sú prístupné v otvorenom režime.

ilustračné foto: pexels.com
Share: