OTVORENE PRÍSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE VO VEDECKEJ KOMUNIKÁCII: DOSTUPNOSŤ, CITOVANOSŤ, VYUŽÍVANIE

Open Science

Otvorený prístup ako fundamentálna súčasť širšie chápanej otvorenej vedy v súčasnosti predstavuje zásadný faktor ovplyvňujúci podmienky a vývoj vedeckej komunikácie. Podľa dlhodobého konsenzu otvorene prístupné elektronické informačné zdroje okamžitou a bezplatnou dostupnosťou v online prostredí preukázateľne zlepšujú využiteľnosť výsledkov vedy a výskumu jednak pre odborníkov v rámci ekosystému vedy, no súčasne aj pre širšiu verejnosť. Vďaka praktickým benefitom, ale aj kvôli organizačným výzvam, ktoré sú spojené s otvoreným prístupom a otvorenou vedou, informačná veda od začiatku 21. storočia venuje zvýšenú pozornosť vplyvu otvorených zdrojov na citovanie a celkové využívanie odbornej literatúry v rámci vedeckej komunikácie.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: