Mladí ľudia, informácie a informačné vzdelávanie – vybrané výsledky prieskumu

Informačná a digitálna gramotnosť

Príspevok predstavuje vybrané výsledky prieskumu informačnej gramotnosti a informačného správania mládeže na Slovensku (PIGIS), ktorý prebehol v októbri 2021 z iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc. Realizátori prieskumu upozorňujú, že zistenia treba posudzovať v kontexte zložitej situácie pandémie COVID-19. Prínosy vidia najmä v tom, že vďaka prieskumu získali knižnice informácie o témach a formách informačného vzdelávania, ktoré mladí ľudia preferujú. Prieskumnú vzorku tvorilo 1 295 respondentov v rámci 4 vekových skupín. Zber údajov prebiehal prostredníctvom online dotazníka.

 

Výsledky boli vyhodnocované za všetkých respondentov spolu a osobitne za vzorku študentov vysokých škôl (ktorí predstavovali 77 %), takže môžu byť užitočné pre informačné vzdelávanie v akademických knižniciach. Na základe výsledkov možno skonštatovať klesajúci záujem o niektoré tradičné témy informačného vzdelávania a posun k novým témam ako kritické myslenie či hodnotenie kvality informácií. Podrobný popis, ako aj výsledky prieskumu bude autorský kolektív prezentovať v samostatnej publikácii.

foto:pexels.com
Share: