KOMPETENCIE PRE ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Znalostná spoločnosť

Fenomén globalizácie a modernizácie činí dnešný svet čoraz rozmanitejším a prepojenejším. K úspešnému zapojeniu sa do spoločnosti je potrebné, aby jednotlivci ovládali meniace sa technológie a dokázali tak pracovať s informáciami s cieľom následne ich transformovať na použiteľné poznatky. Kým informačná spoločnosť si vyžadovala ľudí s pokročilou informačnou a digitálnou gramotnosťou, schopných informácie si vyhľadať, spracovať a ukladať, tak znalostná spoločnosť upriamuje pozornosť na ľudí kompetentných transformovať informácie na využiteľné znalosti a riešiť tak rôznorodé problémy spoločnosti.

Kompetencie pre znalostnú spoločnosť priamo súvisia so znalostným procesom, kreativitou a s novými formami informačného prostredia, v ktorom sa ako jedinci pohybujeme. Navyše, ako globálna spoločnosť čelíme spoločným/kolektívnym výzvam, ako napr. vyváženie hospodárskeho rastu a environmentálnej udržateľnosti, ktoré si vyžadujú interpersonálne kompetencie na kolaboráciu ľudí v heterogénnych medzinárodných skupinách. V tomto kontexte je jednoznačné, že kompetencie potrebné pre znalostnú spoločnosť sú širšie ako kompetencie a zručnosti vyžadované informačnou spoločnosťou, pričom pre efektívne fungovanie jednotlivca sú vyžadované obe skupiny kompetencií. Z hľadiska rozvoja znalostnej spoločnosti považujeme za významné identifikovať špecifické kompetencie pre znalostnú spoločnosť a rovnako identifikovať mechanizmy, ktoré zabezpečia ich urýchlený a efektívny transfer do spoločnosti.

ilustračné foto: pexels.com
Share: