Digitálna gramotnosť, technologické zázemie detí a ich vplyv na vnímanie rizík digitálneho prostredia

Informačná a digitálna gramotnosť

Internet je platformou, ktorá poskytuje jednoduchý a rýchly prístup k informáciám rôznorodého charakteru. Práve schopnosť efektívneho vyrovnávania sa s množstvom informácií a informačnými problémami je v súčasnosti považovaná za nevyhnutný predpoklad efektívneho fungovania v digitálnom prostredí. To, čo sa vo vzťahu k dospelému používateľovi javí ako prínosné, však môže predstavovať riziko na strane detí – vzhľadom na špecifiká ich vývinu.

Je zrejmé, že pravidelný kontakt s digitálnymi technológiami a internetom je už v predpubertálnom veku prakticky samozrejmosťou, no povedomie o tom, s akými rizikami sa slovenské deti stretávajú a akým spôsobom k nim pristupujú, nie je natoľko rozšírené.

Cieľom príspevku je predstaviť výsledky prieskumu zameraného na technologické zázemie detí z pohľadu rodičov a na ich sebareflexiu vo vzťahu k vlastným digitálnym kompetenciám a rizikám, s ktorými sa na internete stretávajú.
Význam uvedenej problematiky vnímame najmä v súvislosti s úlohou, ktorú digitálna gramotnosť a technologické zázemie detí vo vzťahu k deklarovaným problémom a rizikám v digitálnom prostredí plnia, a to z hľadiska ich identifikácie, vyhodnocovania a riešenia.

foto:pexels.sk
Share: