Príhovor

Speech

Vážení čitatelia,

po oddychovom letnom období je ťažiskovou témou tohto čísla problematika elektronických kníh. V hlavných článkoch sa dozviete, že funkcionalita, charakteristika, praktické využitie, dostupnosť    a význam zahraničných odborných elektronických kníh v prostredí (aj) slovenských knižníc sa mení  a klarifikuje. Súčasne Vás oboznámime s aktuálnym vývojom v oblasti publikovania a distribúcie elektronických kníh v Českej republike, ako aj s činnosťou a úlohou knižníc v tomto smere.

V rubrike E-knihy nájdete konkrétne skúsenosti so získavaním a sprístupňovaním elektronických kníh v troch knižniciach: Univerzitnej knižnici Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Mestskej knižnici v Bratislave a Slovenskej knižnici pre nevidiacich Matej Hrebenduv Levoči.    

Zvolená téma úzko súvisí aj s problematikou publikačnej činnosti. Rubrika ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE Vám odkryje nielen inotaj Dlhý chvost – od „hitov k nehitom“, ale tiež aktuálne výzvy a trendy  publikačného priemyslu.   

Príspevok s názvom „OAIS – Open Archival Information System“ v rubrike DIGITALIZÁCIA poukazuje na to, že existujúce rôzne výklady normy OAIS majú základ v odlišnostiach prostredí, v ktorom sa OAIS aplikuje.

V rubrike TRANSFER TECHNOLÓGIÍ Vám predstavíme činnosť špecializovaného pracoviska s názvom Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV.  

Pravidelné rubriky VÝSKUM A VÝVOJHODNOTENIE VEDY ponúknu informácie o výročnej konferencii Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV) a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – CREUČ.

Záujemcovia o informácie z oblasti webu, sociálnych sietí a pod. si môžu nalistovať rubriku INTERNET, kde okrem iných príspevkov nájdu informáciu o novej štúdii, ktorá hodnotí 52 webových stránok akademických knižníc 41 slovenských vysokých škôl a odpovedá na otázku,   či akademické knižnice vedia využiť plný potenciál svojich webových  stránok ako účinného marketingového  a reklamného prostriedku.

Rubrika Z KONFERENCIÍ, SEMINÁROV dostala s novým názvom Z PODUJATÍ čiastočne aj nový „šat.“ Popri dvoch  rozsiahlejších príspevkoch, približujúcich 12. ročník konferencie Libraries in the Digital Age a seminár Univerzitnej knižnice v Bratislave s názvom „Prečo práve e-knihy“, si môžete prečítať aj o podujatiach konaných v Centre vedecko-technických informácií SR. V rámci medzinárodného projektu FORT sa oceňovali inovatívne myšlienky a v letnom špeciáli pravidelného podujatia Veda v Centre dostal priestor mladý vedecký potenciál.

V rubrike ROZHOVOR S… sme sa aktuálne obrátili na víťazov celoslovenskej súťaže TOP WebLib a so svojimi skúsenosťami  pri tvorbe webovej stránky sa nám zverilo všetkých šesť víťazných knižníc.

Významný priestor sme vyhradili firmám, ktoré ponúkajú e-knihy. V rubrike PREDSTAVUJEME a na obálke časopisu nájdete služby, ktoré v tejto súvislosti ponúkajú.

Prajeme Vám príjemné a informačne obohacujúce čítanie. 

Share: