SOCIÁLNE SIETE AKO KOMUNIKAČNÝ A MARKETINGOVÝ NÁSTROJ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC/SOCIAL NETWORKS AS A COMMUNICATION AND MARKETING TOOL IN SLOVAK LIBRARIES

Main Articleslibrariesmarketingsocial mediasocial networks

 

Sociálne siete sú typom sociálneho média, pre ktoré sú charakteristické také atribúty ako komunita, používateľské profily, vzájomná komunikácia príslušníkov komunity/používateľov a vytváranie obsahu používateľmi. Sú fenoménom digitálnej komunikácie éry webu 2.0 a knižnice veľmi skoro pochopili, že integrácia sociálnych sietí do ich vlastnej práce môže priniesť zlepšenie ich fungovania. Prieskumy a analýzy toho, ako sociálne siete zasahujú do práce knižníc, sú vo svete pomerne rozšírené. Na Slovensku sa prvý rozsiahlejší výskum podobného zamerania uskutočnil v roku 2015 a jeho výsledky boli prezentované na konferencii INFOS v tom istom roku (Buzová et al., 2015). Táto štúdia nadväzuje na zistenia spomínaného výskumu s tým, že naznačuje vývojové trendy využívania sociálnych sietí zo strany knižníc na Slovensku v priebehu rokov 2015 ̶ 2018.

V úvodnej časti sa zameriava na vymedzenie pojmov sociálne médiá a sociálne siete, následne sa venuje stručnému načrtnutiu základných tém a výsledkov výskumov zameraných na vzťah sociálnych médií a knižníc vo svete a jadro práce popisuje spôsob realizácie a výsledky vlastného výskumu, ktorého cieľom bolo zmapovať vývoj prítomnosti slovenských knižníc v prostredí sociálnych sietí. Toto mapovanie sa uskutočnilo na základe troch skúmaných premenných, ktorými boli (1) existencia profilu knižnice na sociálnej sieti, (2) podiel aktívnych profilov na sociálnych sieťach a (3) prepojenie profilov na sociálnych sieťach s webovými stránkami knižnice.

 


SOCIAL NETWORKS AS A COMMUNICATION AND MARKETING TOOL IN SLOVAK LIBRARIES

Social networks are a type of social media defined by such attributes as community, user profiles, mutual communication of users and creation of content by the users. Libraries realized very quickly that the integration of social networks into their own activities can help improve their work. Surveys and analyses of social networks’ impact on libraries functioning are quite common thorought the world. First more comprehensive research of this kind in Slovakia was carried out in 2015 and this study indicates the trends in the usage of social networks by libraries in Slovakia during the period of 2015 – 2018.

The analysis was based on 3 variables: (1) the existence of library profile on a social medium site, (2) the share of active profiles on social networks, and (3) the interconnection of social media profiles with the library’s institutional web pages. The results show that Facebook is still the most frequently used social network and that less than half of the libraries references their social network profiles from their official web pages. The proportion of those libraries which promote social networks in their printed materials or on the library premises is even lower.

SOCIÁLNE SIETE AKO KOMUNIKAČNÝ A MARKETINGOVÝ NÁSTROJ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  

Share:
Issue content