Digitálny obsah v akademickej knižnici (Udržateľná) Pridaná hodnota v službách / Digital Content in an Academic Library: (Sustainable) Added value for Library Services

E-servicesacademic librariesdigitalization

V období posledných 20 rokov bolo publikované množstvo prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vzniku, uchovávania,organizácie a komunikácie informácií v digitálnom prostredí v rôznych kontextoch, vrátane miesta a možností knižníc v hybridnom informačnom prostredí. Kolekcie knižníc v podobe fyzických priestorov na uchovávanie dokumentov sa rozširujú o kolekcie digitálneho obsahu s vlastnou infraštruktúrou a pravidlami uchovávania a organizácie.Tento obsah musí byť taktiež efektívne organizovaný a sprostredkovaný, t. j. integrovaný do základných knižničných služieb. Otvárajú sa témy digitálnych repozitárov, z ktorých špecifické miesto začínajú zaujímať najmä repozitáre inštitucionálne, konkrétnejšie repozitáre akademické, ako základ prístupu k výsledkom vedy a aktuálneho poznania. Mení sa charakter knižničných služieb, hovoríme o digitálnych službách (a to nielen referenčných). Automatizované knižničné informačné systémy sú platformou, ktorá umožňuje spomínané efektívne prepojenie štandardnej agendy s elektronickým prostredím a digitálnym obsahom. Cieľom príspevku nie je analýza najnovších názorov na predmetnú oblasť a diskusií s tým spojených, pozornosť chceme sústrediť na niektoré vybrané aspekty spomínaných okruhov otázok z pohľadu aktuálneho potenciálu a možností akademických knižníc v integrácii vlastného digitálneho obsahu do portfólia služieb. Svoje názory a skúsenosti by sme chceli prezentovať na konkrétnom príklade akademickej knižnice, ktorá plní zároveň úlohy špecializovanej vedeckej knižnice – Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre.


Digital Content in an Academic Library: (Sustainable) Added value for Library Services

Library collections in the form of physical document storage spaces extend with digital content collections with their own infrastructure and storage and organization rules. This content must be effectively organized and mediated, i. e. integrated into basic library services. Questions on digital repositories resonate in related circles with focus on institutional repositories participarly the academic ones as the basis of access to results of scientific research and current knowledges. The nature of library services is changing, we are talking about digital services (not just reference ones). Automated library information systems are a platform that allows the above-mentioned effective linking of the standard agenda with the electronic environment and digital content. In the contribution, we want to focus on some selected aspects of the mentioned topics from the point of view of the current potential and the possibilities of academic libraries to integrate their own digital content into the portfolio of services. We would like to present our opinions and experience on an example of the academic library that also fulfills the tasks of a specialized scientific library – Slovak Agricultural Library at the Slovak University of Agriculture in Nitra.

Share:
Issue content