Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky / Digital Monuments Fund of the Slovak Republic

Projectsdigitalizationdigital contentcultural heritagememory and fund institutions

   

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (ďalej OPIS5) od roku 2012 digitálne dokumentuje vybrané národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky. Vybraný pamiatkový fond SR je digitalizovaný viacerými geodetickými metódami, ktoré boli zvolené podľa špecifických znakov jednotlivýchobjektov. Pri digitalizácii je aplikované terestrické laserové skenovanie, digitálna fotogrametria, obrazové skenovanie a štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a technológia globálnych navigačných satelitných systémov (ďalej GNSS). Výstupmi sú mračná bodov, výkresová dokumentácia, 3D modely, videá a fotografie. Článok sa venuje opisu projektu a spôsobu digitalizácie konkrétnych typov kultúrnych pamiatok.


The Monuments Board of the Slovak Republic The Monuments Board of the Slovak Republic within the Operational Programme Information Society (further OPIS) from 2012, is digital documenting selected national cultural monuments of the Slovak Republic. The selected Monuments Fund of the Slovak Republic is digitized by several geodetic methods, which were selected based on the specific features of each object. For digitization is used terrestrial laser scanning, digital photogrammetry, image scanning and standard surveying methods – spatial polar method and technology of global navigation satellite systems (GNSS). The outputs are point cloud, drawing documentation, 3D models, videos and photos. Article is devoted to the project description and the method of digitization for
the specific types of the cultural monuments.

   

Share:
Issue content