Issue 4/2015

Review

Aký je stav Open Access v Českej republike? Prezradí to nová kniha... / What is a status of Open Access in the Czech republic? It reveals a new book ...

    Kniha „Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě” bola vydaná koncom roku 2015 v Brne, ČR, v nakladateľstve VUTIUM (editori:...

Events

Metodologický seminár: Informačné interakcie 2015 / Methodological workshop Information interaction 2015

    Seminár sa uskutočnil 27. 10. 2015 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, organizátorom metodologického seminára bola Katedra knižničnej a informačnej vedy...

Events

Konferencia Memory 2015 ... alebo synergia pamäťových inštitúcií v reálnom svetle / Memorz Conference in 2015 ... or synergy memory institutions in the real view

    Pamäť. Podľa psychológov je to psychický proces uchovávania a opätovného vybavovania si informácií. Známy spisovateľ Thomas Mann povedal, že kto nepozná svoju minulosť,...

Events

Konferencia Knižnice 2015 / Conference Libraries 2015

    Konferencia, organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (MK SR), sa konala od 29. 9. do 30. 9. 2015 v Liptovskom Jáne v hoteli...

Projects

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) /National information system supporting research and development in Slovakia - acces to electronic information sources II (NISPEZ II)

    Strategickým cieľom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)...

Gray literature

OMEGA-PSIR system: from the institutional repository to the University Base of Knowledge

    The paper presents the functionality of The Warsaw University of Technology Base of Knowledge system, which combines functions of a repository and the Base of Knowledge. The Base is...

Projects

Je Slovakiana len portál kultúrneho dedičstva? Slovakiana – platforma a portál pre prezentáciu a výmenu informácií o kultúrnom dedičstve Centrum pre autorské práva / Is the portal Slovakiana only portal for cultural heritage?

    Cieľom príspevku je predstaviť základné stimuly, ktoré predchádzali vybudovaniu systému CAIR a následná kooperácia národných registrov s informačnými systémami...

Projects

Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky / Digital Monuments Fund of the Slovak Republic

    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (ďalej OPIS5) od roku 2012 digitálne dokumentuje vybrané národné kultúrne...

Open access, open science

Otvorené vzdelávanie v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na rok 2015 /Open Education in the Open Government Partnership Action Plan of the Slovak Republic for 2015

    Nástup internetu dramaticky mení, akým spôsobom ľudia komunikujú. Dnes sa bežne používajú e-maily, ktoré pred 20 rokmi poznalo v našej krajine len minimum ľudí, rovnako...

Library legislation

Nový Autorský zákon a jeho dosah na činnosť knižníc / New Copyright Act and its impact to libraries activities

    Nový Autorský zákon vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako komplexnú úpravu autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a...

Speech

Rok 2015... Knihovnícka profesia a digitalizácia / Year 2015 ... Library profession and digitization

    Milí naši čitatelia, … a máme tu posledné tohtoročné vydanie. Ako redakcia sme sa tentokrát rozhodli, prihovoriť sa Vám z miesta, z ktorého sa Vám počas roka...

Main Articles

Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém / Sound documents not only in memory institutions - our common problem

    Zvukové dokumenty v paměťových institucích jsou i v 21. století dokumentem, kterému se stále nedostává potřebné péče a pozornosti. Při tom dochází postupně k...

Main Articles

Realizácia Národného projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív v Slovenskej národnej knižnici /Implementation of the National Project Digital library and Digital archive in the Slovak National Library

    Príspevok približuje stratégiu digitalizácie – jej predmet a ciele. Popisuje proces digitalizácie v širšom zmysle slova, ako aj k nemu pridružené postprocesy. Definuje...

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

SVOP 1