Digitalizácia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a jej prínos pre knižnično-informačné služby

Digitalizationdigitalizationdigital content

Digitalizácia knižničných fondov v ŠVK v Košiciach je zameraná predovšetkýmna ochranu knižničných fondov so zreteľom na najviac ohrozené staré tlače a noviny. Okrem toho cieľom digitalizácie je komfortnejšie a rýchlejšie sprístupňovanie dokumentov a informácií širokej verejnosti. Používatelia takto získajú ľahší prístup aj k obsahu, ktorý sa nachádza na špeciálnych, doposiaľ menej využívaných nosičoch, ako sú gramoplatne, mikrofilmy a mikrofiše.


The Digitalisation of the State Scientific Library in Košice and Benefits for Library and Information Services

In the article the author deals with the digitization in the State Scientific Library in Košice, justifies the need for digitization, demarcation of objects digitized files and to their disclosure. Component of the digital libraries are the packaging and contents of books, periodicals to year 1936, old prints and Illustration of the Bratislava prints and records.The emergence of digitization and reproduction centre in Kosice contribute to the development of digitizing.

Share: