Knihovní legislativa v České republice

Main Articleslibrary legislationlibrary professionlibrarianship

Stať podává přehled legislativních aktivit knihovnické obce v České republice, zejména Národní knihovny ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, a to ve vztahu ke specifickému právnímu rámci činnosti knihoven. V tomto smyslu jde o knihovní zákon, autorský zákon a zákony vztahující se k povinnému ukládání národní publikační produkce (zejména k „povinným výtiskům”). Vedle stručné rekapitulace vzniku stávajících
předpisů se uvádějí problémy jejich aktuálního rozvoje.


Library legislation in the Czech Republic

The contribution gives a short overview of legislation activities of the library community in the Czech Republic, in particular, those of the National Library of the Czech Republic and the Association of Library and Information Professionals, in respect to specific legal framework of the library activities. It is the Library Act, the Copyright ACt, as well as statutes on the legal deposit of the national publication production that are treated here. Besides brief history of creating of the legal instruments in force, some problems of their development at the present time are presented.

Knihovní legislativa v České republice

Share: