Sharebrary: knihovny v ekonomice sdílení

SPECIAL - special edition "ITlib."e-communicationlibrarianshipprojectsinformation sharing

Článek stručně představuje sdílenou spotřebu a koncept ekonomiky sdílení, která by mohla být nástupcem dlouhodobě neudržitelné ekonomiky založené na nadměrné spotřebě. Shrnuje aktuální stav ekonomiky sdílení v České republice a stručně nastiňuje možné role, jež v nové oblasti mohou zastávat knihovny. V neposlední řadě představuje projekt Sharebrary, který zkoumá funkčnost zmiňovaných konceptů právě v oblasti knihovnictví.

Naše spotřebitelské chování je v současnosti definováno především konzumerismem a hyperspotřebou. Konzumerismus označuje nezdravý vztah ke spotřebě, kdy naplňujeme své emoční a sociální potřeby nakupováním a kdy definujeme a projevujeme svou osobnost skrze věci, které vlastníme (Leonard, 2010). Nadměrná spotřeba, neboli hyperspotřeba, pak pojmenovává stav, kdy spotřebováváme více, než je životní prostředí schopno unést. Oba tyto jevy spolu úzce souvisí a jde o základní principy ekonomiky založené na nadměrné spotřebě, která nás vede k adoraci konceptu vlastnictví. Díky tomu utrácíme prostředky, které často ani nemáme, za věci, které mnohdy použijeme jen jednou a které po celý zbytek své životnosti tvoří tzv. nevyužitou kapacitu1 (Botsman, 2010).

Hyperspotřební ekonomika, podle jejíž pravidel dnes spotřebováváme, však začíná narážet na své meze. „Je čím dál jednoznačnější, že naší ekonomice postavené na růstu prostě dochází energie, veškeré zdroje a vůbec jakékoliv opodstatnění. Je prostě jasné, že není možné si všechno koupit a hlavně nemá smysl vlastnit věci kvůli jednomu použití. Prostě si to nemůžeme dovolit.” (Kouba, 2011)2. Existuje cesta, jak si můžeme zachovat relativně vysokou životní úroveň, kterou máme nyní, a zároveň opustit onu dlouhodobě neudržitelnou hyperspotřební ekonomiku postavenou na nadměrném konzumu a konzumerismu? A jakou roli v tom mohou hrát knihovny?

Sdílená spotřeba a ekonomika sdílení

Možným řešením by mohla být obnova tradičních forem sdílení, bartrování, půjčování, pronájmu a směny, ale nejen v malých a uzavřených komunitách, jak to děláme nyní3, ale v širších, většinou geograficky ohraničených celcích, např. na území jednoho města4. Tyto obnovené a technologiemi podpořené formy spotřeby založené na sdílení se souborně označují jako sdílená spotřeba. Sdílená spotřeba je součástí velké socioekonomické změny směrem od dlouhodobě neudržitelné ekonomiky založené na hyperkonzumu k dlouhodobě udržitelné ekonomice založené na sdílení, kde je spotřební produkt efektivně sdílen a využíván rozsáhlejším společenstvím lidí propojených díky speciálním, většinou on-line webovým platformám. Mezi koncepty spadající pod

ekonomiku sdílení patří např.: carsharing5 (sdílení automobilu v rámci širší komunity), bikesharing (sdílení jízdních kol např. v rámci města), carpooling (spolujízda, sdílení prostoru v automobilu), sdílení prostoru (tzv. couchsurfing, např. sdílení pohovky na přespání), služby podporující výměnu věcí, časové banky, collaborative workspaces, book swapping (sdílení a výměna knih, sdílené knihovny, putovní knihy), clothes swapping (směna oblečení), cohousing (společné bydlení), crowdfunding. Každá z těchto nových forem přináší svým uživatelům jak prospěch finanční (sdílení nákladů na vlastnictví automobilu, financování projektů, které by nebylo jinak možné uskutečnit, atd.), tak prospěch „komunitní“ ve smyslu posilování komunit a získávání nových sociálních vazeb. Mimo antropocentrický pohled je pak třeba zmínit pozitivní dopady těchto modelů spotřeby na životní prostředí.

Ekonomika sdílení v České republice

Zatímco v zahraničí a především v USA jsou různé formy ekonomiky sdílení již hojně využívány, v České republice tyto koncepty teprve začínáme objevovat. Nejcitelnější rozvoj u nás zažívají především carsharingové a crowdfundingové platformy6, koncept collaborative workspaces a již delší dobu i tzv. carpooling. Následující mapa shrnuje aktivní služby a projekty v různých oblastechobecně chápaných jako formy ekonomiky založené na sdílení, které fungují na našem území:

 

Ekonomika zdílení v České republice


1 Angl. idling capacity. Například elektrická vrtačka funguje za celou dobu své životnosti v průměru pouhých 13 minut, přesto ji vlastní každá průměrná domácnost (Peterson, 2012).

2 Objektivní data o spotřebě a jejím vlivu na planetu viz např. Steffen et al. (2005) nebo Leonard (2010).

3 Např. v rámci rodiny nebo úzkého okruhu přátel.

4 Je zřejmé, že aby takovéto otevřené sdílení věcí i mezi lidmi nespojených předchozí známostí mohlo být úspěšné, je především nutné obnovit důvěru mezi cizinci, která je jedním ze základních principů sdílené spotřeby podle Botsmanové a Rogerse (2010). Zde nastupují moderní technologie, které, jak píší: „znovu oživují staré formy důvěry“. Podrobněji o důvěře a reputaci viz Botsman (2012). 5 Více o carsharingu viz např. rozhovor s Petrem Jansou, zakladatelem českého peer-to-peer carsharingu Sharujeme.cz na blogu projektu Sharebrary: http://blog.sharebrary.cz/post/40509197358/rozhovor-petr-jansa

6 O rozvoji crowdfundingu v Čechách pojednává Bednář (2012).Sharebrary

Sharebrary je projekt vznikající od září roku 2012 pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na brněnské Masarykově univerzitě. Cílem projektu je prozkoumat, aplikovat a otestovat některé ze zmíněných konceptů sdílené spotřeby a ekonomiky sdílení právě v oblasti knihovnictví a rozšířit povědomí o těchto konceptech. V rámci projektu bude vytvořena on-line webová platforma umožňující studentům knihovnictví, vyučujícím KISK a profesionálním

knihovníkům sdruženým v Sekci EXperimentálního knihovnictví8 sdílet mezi sebou věci, kompetence (své schopnosti, dovednosti) a nápady. Platformou zde rozumíme speciální webový portál a k němu odpovídající službu, kterou chápeme jako péči o něj a jeho uživatele. Tato platforma by měla být dostupná nejpozději v dubnu roku 2013. Výstupem projektu Sharebrary tedy bude funkční řešení, umožňující výše zmíněné cílové skupině využívat výhod sdílené spotřeby

a ekonomiky založené na sdílení, a následně i metodika, která usnadní proces vytváření podobně zaměřených platforem jinými realizačními týmy (především knihovnami) ve stejné oblasti v budoucnosti tak, aby mohly zastávat výše zmíněné role a čerpat z jejich výhod. Projekt Sharebrary můžete sledovat na projektovém blogu http://blog.sharebrary.cz.


Použité a doporučené zdroje:

BEDNÁŘ, Vojtěch. 2012. Jak si vede crowdfunding v Česku a Češi v crowdfundingu. Tyinternety [online] [cit. 2013-01-18].Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/2012/11/27/clanek/jak-si-vede-crowdfunding-v-cesku-a-cesi-v-crowdfundingu/

7 Viz http://www.kickstarter.com/projects/1425370793/santa-cruz-public-library-inside-out

8 Sekce EXperimentálního knihovnictví sdružuje profesionální knihovníky z České republiky, kteří jsou otevřeni novým konceptům a nápadům

a nebojí se je testovat a implementovat do své knihovnické praxe. Díky tomu jsou zařazeni do cílové skupiny projektu

BOTSMAN, Rachel. 2012. Welcome to the new reputation economy. <i>WIRED</i> [online]. č. 9 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/09/features/welcome-to-the-new-reputation-economy?page=all

BOTSMAN, Rachel a Roo ROGERS. 2010. What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption. 1st ed. New York: Harper Business, xxii, 279 p. ISBN 978-006-1963-544.

BOULE, Michelle. 2012. All You Have to Do Is Ask. In: ITI Books Blog [online] [cit. 2012-10-22]. Dostupné z:http://booksblog.infotoday.com/2012/08/all-you-have-to-do-is-ask/

HOWE, Jeff. 2009. Crowdsourcing: why the power of the crowd is driving the future of business. 1st pbk. ed. New York: Three Rivers Press, xxiv, 311 p. ISBN 978-030-7396-211.

KOUBA, Jiří. 2011. Kolaborativní spotřeba je cestou z krize. In: Letorost [online] [cit. 2013-01-18]. Dostupné z:http://www.letorost.cz/2011/kolaborativni-spotreba-je-cestou-z-krize/

LEONARD, Annie. 2010. The story of stuff: the impact of overconsumption on the planet, our communities, and our health—and how we can make it better. 1st pbk. ed. New York: Free Press. ISBN 978-145-1610-291.

ORSI, Janelle a Emily DOSKOW. 2009. The sharing solution: how to save money, simplify your life. 1st ed. Berkeley, Calif.: Nolo, 480 p. ISBN 14-133-1021-4.

PETERSON, Jill Allyn. 2012. Meet the “collaborative” consumer. Fortune [online]. [cit. 2013-01-18]. Dostupné z:http://tech.fortune.cnn.com/2012/05/16/collaborative-consumer/

STEFFEN, Will et al. 2005. Global change and the Earth system: a planet under pressure. New York: Springer, xii, 336 p. ISBN 35-402-6594-5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: