Změna technologie pro změnu role knihovníka

Librarian in new millenniumlibrarianlibraries

Technologie identifikace knihovních dokumentů pomocí radiofrekvenčních čipů místo načítání čárových kódů přináší úsporu času v některých nejběžnějších knihovních procesech, především při výpůjčních službách – půjčování a vracení dokumentů z fondu. Článek v první části popisuje průběh konkrétního projektu zavedení technologie do Městské knihovny v Praze. S ohledem na velikost i další specifika této knihovny trval projekt tři roky (2018 – 2020) a následné fáze budou pokračovat i v následujících letech. Druhá část textu se věnuje důvodu zavedení této technologie do dané knihovny. Cílem je ušetřit čas knihovníků při manipulaci s fondem a věnovat jej více na osobní asistence uživatelům i rozšíření podpory místních komunit.

 

Changing technology to change the role of the librarian

The technology of identifying library documents by using radio frequency tags instead of reading barcodes saves time in many of the most common library processes. It is especially in lending services – lending and returning library documents. In the first part of the article is described the project of introducing this technology into the Municipal Library of Prague. The library has many specialties, e.g. the size and unique automated library system. That is why the project lasted three years (2018 – 2020) and in reality has not been completed yet. The second part of the text explains the reasons for introducing RFID technology into the library. The aim is saving librarians time and devoting more of their time to personal assistance for users and to extend support for local communities.

Share: