Technológie, humanita a kreativita v knižniciach Slovenska

Inovatívne technológie a služby v knižniciach

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje prostredníctvom svojej kreatívnej dielne Fablab viaceré vzdelávacie, ale zároveň kreatívne a inovatívne aktivity. Tak deti, ako aj dospelí či zamestnanci knižníc sa na základe vlastnej skúsenosti presvedčia, že aj oni sú schopní „potykať si“ s novými technológiami a môžu rozvíjať zručnosti potrebné v súčasnej spoločnosti. Za kreatívnu dielňu Fablab, CVTI SR približuje aktivity Eva Kalužáková z CVTI SR.

Zámerom našich workshopov nie je len získanie nových digitálnych, kreatívnych alebo manuálnych zručností či priblížiť deťom moderné technológie.

 

Do kultúrneho prostredia knižnice máme záujem pritiahnuť aj tie deti, ktoré ešte neboli v knižnici. Prípadne opäť prilákať tie, ktoré na 2.stupni základných škôl prestali chodiť do knižnice. V súčasnom období, v ére Industry 4.0, má dochádzať k väčšiemu prepojeniu formálneho učenia s neformálnym. Tieto formy vzdelávania si navzájom nekonkurujú. Vzájomne si napomáhajú k plnohodnotnému rozvoju osobnosti človeka.

foto: CVTI SR
Share: