SVOP, spol. s r. o. – Súborný katalóg INFOGATE.SK

Introducinglibrariesunion cataloguessearch

Súborný katalóg Infogate je vyústením snahy našej spoločnosti SVOP, spol. s r. o. o poskytnutie jednotného rozhrania pre sofistikované vyhľadávanie vo viacerých knižni- ciach naraz. Zároveň je reakciou na trendy v knihovníckej teórii a praxi a na technologický vývoj. V súčasnosti pripravu- jeme prepracovanie a niekoľko významných vylepšení súborného katalógu. Zmeny prinesú efektívnejšie vyhľadá- vanie, presnejšie hodnotenie relevancie, prepracovanejšiu deduplikáciu a dôraz na informácie podstatné pre používateľa.

Infogate sa každým dňom rozrastá o nové záznamy a pribú- dajú aj zapojené knižnice. K novembru 2014 obsahoval tak- mer 2,5 milióna bibliografických záznamov z 28 slovenských knižníc. Okrem knižníc používajúcich knižnično-informačný sys- tém Dawinci sú zapojené aj knižnice používajúce iné knižnično- informačné systémy, napr. Advander Rapid Library, Carmen alebo Clavius.

Zber dát

Zber dát z databáz knižníc je možný pomocou OAI protokolu. Aplikácia OAI Providera, nachádzajúca sa na serveroch jed- notlivých knižníc, pripraví dávku bibliografických záznamov, ktoré konvertuje z príslušného bibliografického formátu použí- vaného knižnicou do formátu XML. Na strane databázy súborného katalógu je spustená aplikácia OAI Harvester, ktorá sa pokúša v pravidelných intervaloch o stiahnutie do- stupných XML súborov a ich vloženie do súbornej databázy. Pomocou OpenURL linky spájame výsledný záznam v súbor- nom katalógu InfoGate so záznamom v OPAC-u materskej knižnice, takže prístup k údajom o dostupnosti exemplárov je k dispozícii na jeden klik.

„Oslobodenie“ od MARC štruktúr

Praktické skúsenosti nás priviedli k rozhodnutiu upustiť od u- kladania bibliografických záznamov v MARC štruktúrach. Tieto formáty majú obmedzený počet presne špecifikovaných polí a podpolí, do ktorých sa častokrát nedajú zapísať všetky potrebné údaje. Preto sme sa rozhodli, že vytvoríme entitno- relačnú XML dátovú štruktúru, ktorá umožňuje katalogizovať a prezentovať bibliografické entity podľa princípov FRBR. Štruktúra umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo ele- mentov (prvkov popisu, polí), ktoré majú určité atribúty (vlastnosti).

Od ukladania dát do MARC štruktúr sme sa rozhodli upustiť nielen v Infogate, ale aj v ďalších našich projektoch, naprík- lad v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, Cen- trálnom registri evidencie umeleckej činnosti a SciDAP. Samozrejmosťou je, že sa snažíme zabezpečiť čo najväčšiu kompatibilitu dát pri importe z MARC formátu a aj pri exporte.Deduplikácia ako základ súborného katalógu

Jednou z fundamentálnych požiadaviek na funkčnosť a po- užiteľnosť súborného katalógu je deduplikácia záznamov. Je predpoklad, že čím vyšší je počet knižníc združených v súbornom katalógu, tým viac sa budú vyskytovať identické záznamy. Bez účinnej deduplikácie by sa mohlo stať, že používateľ by pri vyhľadávaní diela napríklad Carrie od Stephena Kinga ako výsledok vyhľadávania videl desiatky identických alebo podobných záznamov. Infogate ponúka takéto záznamy spojené do jedného spoločného záznamu, ktorý zastupuje celú skupinu záznamov. Do skupiny dedup- likovaných záznamov sa dostanú všetky vydania, jazykové mutácie či fyzické formy diela zo všetkých knižníc, v ktorých sa predmetné záznamy našli. V detaile skupiny bude mať používateľ v blízkej budúcnosti k dispozícii fazetové zjemňo- vanie na rýchle vyhľadávanie medzi jednotlivými zázna- mami. Kritériá deduplikácie budeme počas najbližšieho vývoja upravovať tak, aby bola ešte efektívnejšia. jeho prís- tupovým bodom Infogate.sk, prehľadáva lokálny index. Deduplikáciou výsledkov vyhľadávania sa snažíme priblížiť princípom FRBR.

Informácie pre používateľa

Vo vývoji Infogate sa snažíme, aby prezentované biblio- grafické informácie boli čitateľné a použiteľné pre bežných používateľov. Záznamy nebudú prezentované pomocou štan- dardu ISBD, ale jednoduchým zápisom tých najdôležitejších údajov, ako sú názov, autori, vydavateľ, rok vydania, jazyk a knižnica, v ktorej je dokument dostupný. Detaily záznamov budú rovnako zbavené knihovníckych zápisov. Zápis záznamu v bibligrafických, citačných a MARC formátoch však bude pri každom zázname k dispozícii vo forme rozmanitých exportov v rôznych typoch súborov.

Dôraz na dostupnosť

Používateľ zväčša využíva súborný katalóg na to, aby rýchlo zis- til, v ktorej knižnici sa nachádza dielo, o ktoré má záujem a či si ho môže ihneď vypožičať. Používateľ bude môcť využiť faze- tové zjemňovanie podľa skupín knižníc, ktoré budú rozdelené na  základe  územných  krajov  a  používateľského  určenia. V súlade s plánom vývoja Infogate sme začiali s nasadzovaním SIP2/NCIP protokolu pre online overovanie dostupnosti doku- mentov v reálnom čase bez oneskorenia. Používateľ bude mať teda už vo výsledkoch vyhľadávania dostupnú informáciu o tom, z ktorej knižnice je záznam a či je aspoň jeden kus dostupný na vypožičanie. V detaile záznamu bude podrobnejšia informácia o celkovom počte kusov, počte dostupných a vypožičaných kusov s presmerovaním na OPAC konkrétnej knižnice.

Pribudnú autority a knižnice

Pracujeme na rozšírení okruhu informácií zaznamenávaných v Infogate. Pribudnú záznamy autorít – osôb, ktoré vystupujú v dielach predovšetkým ako ich autori a spoluautori. Použí- vateľ si bude môcť vyhľadať svojho obľúbeného autora a zis- tiť, v ktorých knižniciach majú jeho diela, na niekoľko kliknutí.

Okrem autorít pribudne aj priestor pre knižnice, v ktorom sa budú môcť prezentovať používateľom. Záznamy o knižniciach sa chystáme zveriť do ich vlastnej réžie. Knižnice o sebe budú môcť pridať základné informácie, ako sú adresa, kontakty, výpožičná doba a profil.

Brána do svetových databáz

Infogate.sk vo svojej aktuálnej podobe predstavuje nástroj, ktorý je možné pomenovať aj termínom „lokálny index“. Agreguje dáta lokálnych producentov na istom území a/alebo určitého typu. Tieto dáta je však vhodné doplniť o súvisiace dáta z renomovaných svetových databáz. Aj v tejto oblasti sme boli aktívni a prvou lastovičkou je partnerstvo našej spoločnosti SVOP so spoločnosťou EBSCO v oblasti Inte- grovaného knižničného systému (ILS), spájajúc spoločných zákazníkov prostredníctvom služby EBSCO Discovery Ser- vice™ (EDS). Plná podpora a integrácia EDS do OPAC DAWINCI umožňuje jeho užívateľom získavať dáta zo všetkých dostupných zdrojov na jednom mieste a v známom prostredí. Vhodnou autentifikačnou metódou (user/pwd, IP auth) je možné dosiahnuť použiteľnosť technológie EDS aj v prostredí Infogate.sk pri rešpektovaní obchodných a li- cenčných podmienok EDS aj Infogate.sk.

Všetci sú víťazi

Hlavný profit z uvedených aktivít má bežný užívateľ. Ak je jeho prístupovým bodom OPAC knižnice, dostáva informácie z lokálnej databázy, z Infogate.sk, ak je súčasťou OPAC knižnice a za istých podmienok aj z EDS. Ak je s možnosťou prechodu do materského OPAC-u knižnice a pri zaručení li- cenčných podmienok autentifikáciou aj globálny index sve- tových databáz pomocou EBSCO EDS. Vieme dokonca definovať aj autentifikačný model na použitie globálnych in- dexov viacerých producentov (pri dodržaní pravidiel paralel- ného zobrazovania záznamov konkurenčných databáz a pro- ducentov).

Výzva na zapojenie sa – postup pri zapájaní

Súborný katalóg je otvorený všetkým knižniciam, ktoré majú záujem pridať svoje bibliografické záznamy do databázy InfoGate. Podmienkou pripojenia je vyjadrenie súhlasu so za- pojením, ktorý definuje podmienky prístupu. Knižnici nevznikajú jej účasťou, a teda samotným zapojením sa do projektu, žiadne finančné náklady smerom k zriaďovateľovi projektu – spoločnosti SVOP, spol. s r. o. Pre zapojenie knižnice je potrebné, aby disponovala aplikáciou OAI-PMH Provider, ktorú by mala obstarať od dodávateľa svojho KIS. Pre priamy prístup k záznamom do lokálneho online katalógu, je nevyhnutné prepojenie linkou OpenURL, v opačnom prí- pade bude smerovať linka zo záznamu v InfoGate iba na úvodnú stránku OPACu knižnice (namiesto priameho smerovania do detailu záznamu). Po sprístupnení údajov potrebných pre uloženie dát z lokálneho katalógu do databázy InfoGate sú tieto aktualizované v dohodnutom časovom in- tervale, zvyčajne raz za 24 hodín. Aktualizáciou sa rozumie stiahnutie nových záznamov, zmien alebo odstránenie vy- mazaných záznamov.

Share: