Issue 4/2014

Introducing

SVOP, spol. s r. o. - Súborný katalóg INFOGATE.SK

Súborný katalóg Infogate je vyústením snahy našej spoločnosti SVOP, spol. s r. o. o poskytnutie jednotného rozhrania pre sofistikované vyhľadávanie vo viacerých knižni- ciach naraz....

Events

7. ročník Konferencie o sivej literatúre a repozitároch

Dňa 22. októbra 2014 sa v priestoroch Národnej tech- nickej knižnice v Prahe konalo odborné podujatie ve- nované problematike sivej literatúry pod názvom „7. ročník Konference o šedé...

Events

Európska konferencia o informačnej gramotnosti (ECIL) – novšie prístupy a koncepcie

Európska konferencia o informačnej gramotnosti (ECIL) 2014 sa konala v malebnom Dubrovníku v dňoch 20. – 23. 10. 2014. Priniesla mnoho zaujímavých prednášok v nadväznosti na prvú ECIL...

Events

Medzinárodná konferencia o informačnom správaní – ISIC 2014

Konferencia ISIC sa koná každé dva roky a zameriava sa na informačné správanie a informačné interakcie. V roku 2014 sa konala v srdci Anglicka, v priemyselnom aj kultúrnom meste Leeds...

Events

Brána k vedeckému poznaniu V

Brána k vedeckému poznaniu sa otvorila už po piatykrát Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  pripravilo na záver novembra už piaty ročník celoslovenskej výročnej...

IFLA

Text and Data Mining – TDM (Hĺbková analýza dát) na IFLA 2014

Článok prináša informácie o problematike, ktorá si nachádza postupne svoje miesto už aj v spoločenských vedách, hoci doposiaľ sa využívala najmä v iných oblastiach, napríklad v...

Projects

Žijeme digitalizáciou písomného dedičstva SNK napreduje s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív

Od roku 2012 Slovenská národná knižnica nastúpila na cestu realizácie svojho najväčšieho projektu doteraz. Digitálna knižnica a digitálny archív je zároveň najrozsiahlejším projektom...

Bibliography

Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy

Desítky let se autoři píšící do odborných časopisů opakovaně dopouštějí chyb v bibliografických citacích. Jednou z příčin je i různorodost citačních pokynů v jednotlivých...

Bibliography

Terminologický slovník – tezaurus – pre vedné oblasti zamerané na celulózo-papierenskú a drevospracujúcu problematiku

Podstatou projektu riešeného v rámci všeobecnej výzvy VV APVV 2012 je vytvoriť riadený súbor odbor- ných termínov – tezaurus – pre oblasť spracovania drevnej hmoty na základné a...

Bibliography

Novinky ve vývoji katalogizačních standardů

Článek stručně informuje o novinkách v oblasti katalogizačních standardů. Po stručném historickém úvodu au- torka uvádí základní principy katalogizačních pravidel RDA postavené...

Internet

Ako môžu vydavatelia uspieť vo svete digitálneho obsahu? Pohľad cez medzníky historického vývoja technológií

Digitálne publikovanie v podobe, v ktorej ho momentálne vníma laická aj odborná verejnosť, existuje asi 4 roky. Prvý masívny rozmach používania tabletov a digitálneho obsahu nastal s...

Zlepšení přístupnosti webového sídla prostřednictvím jeho mobilní verze

Webová sídla představují v dnešní době velmi využívané médium. Neustálý vývoj v oblasti technologií, webových aplikací či standardů nabízí nové příležitosti k jejich...

Internet

Spôsoby prezerania a fixovania pohľadu na internetových stránkach

Človek prichádza na webové sídlo s určitými skúsenosťami, očakávaním, ale aj so svojím psychickým či fyzickým stavom. To všetko ovplyvňuje jeho správanie na webovom sídle, od...

Open access, open science

Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia

Úvod Licencie Creative Commons (ďalej ako „CC“) pomerne úspešne niekoľko rokov prístupňujú chránený obsah používateľom, zjednodušujú legálny spôsob šírenia poznania a kultúry...

Information Literacy

Agile Development at the Czech National Library of Technology (NTK): A Case Study in the Launch of a Robust Online Research & Communications Tool

This article discusses the utilization of agile development techniques in relation to a specific case, the planning and launch of the Czech National Library of Technology’s redesigned website,...

4/2014 - Mediálne partnerstvá ITlib.

...

Speech

Príhovor

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  je tu posledné tohtoročné číslo časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice. Máme teda za sebou opäť ďalší rok, ktorý nám...

Advertisement

Emerald Group Publishing Limited

Advertisement

s.r.o.