Spôsoby prezerania a fixovania pohľadu na internetových stránkach

Internetinformation behaviourinternet

Človek prichádza na webové sídlo s určitými skúsenosťami, očakávaním, ale aj so svojím psychickým či fyzickým stavom. To všetko ovplyvňuje jeho správanie na webovom sídle, od ktorého závisí aj to, ako používateľ vníma, čo vpustí do svojho vedomia a podvedomia a čo bude priťahovať jeho pozornosť. Autorka v článku približuje základné vzory používateľovho pohybu na webových sídlach spolu s čiastkovými výsledkami výskumu zameraného na použiteľnosť webových sídiel. Príspevok bol spracovaný ako podkladový materiál na dizertačnú prácu na tému „Použiteľnosť webových sídiel elektronického obchodu a pozornosť používateľov“.

ÚVOD

Používateľa na webovom sídle ovplyvňuje jeho dizajn, štruktúra a usporiadanie jednotlivých prvkov. Prvý dojem, ktorý vyvolá webové sídlo u používateľa, je veľmi dôležitý. Na základe prvotného posúdenia daného webového sídla si vytvorí svoj prvý úsu- dok, ktorý ovplyvní hodnotenie a konanie návštevníka webového sídla. Množstvo podnetov a vyrušujúcich prvkov púta jeho pohľad a jeho pozornosť je rozptýlená. Používateľ tiež prechádza jednotlivými stránkami, niečo ho upúta, ale pokiaľ stránka nedokáže zaujať a udržať jeho pozornosť, odchádza.

Štúdie ukazujú, že používateľ preskakuje zo stránky na stránku, pričom na jednej sa priemerne zdrží iba niekoľko sekúnd. Ak ho na stránke niečo nezaujme, odchádza. Jacob Nielsen uvádza, že prvých 10 sekúnd je pre používateľa kritických pri rozhodovaní, či na stránke zostáva alebo odchádza. Preto je dôležité pripraviť obsah webového sídla tak, aby zaujal pozornosť používateľa v prvých desiatich sekundách (Nielsen 2011).

Pre potreby dizertačnej práce sme vykonali používateľské testovanie s viac ako štyridsiatimi účastníkmi, ktoré nám priblížilo pohyb a správanie sa používateľov na webovom sídle. Používateľské testovanie, aplikované na šiestich webových sídlach, bolo robené metódou eyetrackingu v kombinácii s metódou retrospektívneho hlasného myslenia.

SKÁKAVÉ POHYBY OČAMI

Na webovom sídle používateľ vykonáva očami pohyby, ktoré sú špeci- fické pre webové prostredie. Výsledky výskumu potvrdzujú, že používatelia vykonávajú na webovom sídle skákavé pohyby. Používateľ vníma tvar a veľkosť, pričom vykonáva pohyby očami, ktorými sleduje jednotlivé časti predmetov (pozri obr. 1).

VZORY PREZERANIA STRÁNOK VO WEBOVOM PROSTREDÍ

Obr. 1

Dlhoročnými skúsenosťami sa používateľ naučil vo webovom prostredí pohybovať a utvoril si určitú stratégiu venovania pozornosti webovým sídlam (P. Zhou a X. Fang, 2008). Percentuálne rozdelili pozornosť po- užívateľa na štyri časti. Ľavá horná časť stránky priťahuje najviac pozornosti vďaka menu a umiestneniu najdôležitejších informácií. Táto teória sa prelína aj s výskumami J. Nielsena (Nielsen 2006). Skúmal po- hyby očí viac ako 200 používateľov na webových sídlach. Výskum ukázal, že používatelia na webovom pro- stredí prechádzajú stránky pohybmi pripomínajúcimi písmeno F. Najprv prechádzajú horizontálne na vrchnej časti stránky, následne rolujú pohľad nižšie a tam zvyčajne prechádzajú druhú horizontálnu čiaru. Nako- niec rolujú pohľadom stránku na ľavej strane smerom dolu. Tento pohyb je niekedy systematické rýchle ske- novanie a inokedy pomalé prezeranie. Ako možno vidieť na nasledujúcom obrázku, tieto teórie sa potvrdili aj pri našom výskume (pozri obr. 2).

POHĽADY A FIXÁCIE – SLEDOVANÉ UKAZOVATELE

Pri výskume pomocou eyetrackingu sme sa rozhodli sledovať nasledujúce ukazovatele:

●   Čas do prvej fixácie (čas, ktorý prebehol, kým používateľ prvýkrát fixoval svoj pohľad na úzko špecifikovanú, skúmanú oblasť záujmu – skúmaný prvok (banner, menu, pätička…).

●   Trvanie pohľadu (čas trvania, kým používateľ venoval svoj pohľad sledovanej oblasti záujmu, t. j. súčet časov všetkých fixácií v rámci jednej sledovanej oblasti, kým proband nefixoval pohľad mimo stanovenej oblasti záujmu).

●   Počet fixácií (počas jedného pohľadu v rámci skúmanej oblasti záujmu).

●   Priemerná dĺžka fixácií (priemerná dĺžka jednotlivých fixácií v skúmanej oblasti záujmu v rámci toho istého po- hľadu).

Uvedené štyri základné ukazovatele sme sledovali pri prvých štyroch pohľadoch, ktoré používateľ venoval skúmaným objek- tom záujmu. Jednotlivé pohľady majú rôzny vzťah k výslednému faktoru pozornosti skúmaných objektov záujmu. (Používateľ vo webovom prostredí vykonáva skákavé pohyby očami, pričom svoj pohľad fixuje na jednotlivé miesta v priemere na 0,23 sekundy. Na webových sídlach sme si označili prvky/oblasti, ktoré sledujeme /napr. logo, obrázok, menu – pozri obr. 3/. Za pohľad v tomto prípade označujeme fixácie, ktoré používateľ vykonal v rámci stanoveného priestoru vybraného prvku.)

Tieto štyri základné ukazovatele sú vo vzájomnom vzťahu a prepojením týchto vzťahov dokážeme sledovať, akú pozornosť venoval používateľ jednotlivým prvkom testovaných webových sídiel. Aby sme získali komplexnejší pohľad na tieto vzťahy, uvedieme, čo vyjadrujú:

●   Čas do prvej fixácie

–   Vyjadruje vplyv skôr na neúmyselnú mimovoľnú pozornosť.

–   Čím je čas do prvej fixácie kratší, tým má tento prvok vyššiu váhu z hľadiska pozornosti. Ak je čas do prvej fixácie dlhší, hodnota prvku z hľadiska pozornosti je nižšia.

–   Čas do prvej fixácie môže byť výsledkom umiestnenia prvku na stránke, farebnosti, viditeľnosti alebo aj náhodného prehliadnutia po- užívateľom.

●   Trvanie pohľadu

–   Trvanie pohľadu už vyjadruje aj zámernú pozornosť. Vyjadruje aj to, ako dlho používateľ venoval pozornosť sledovanému objektu záujmu.

●   Počet fixácií

–   Počet fixácií je rovnako priamo úmerný k faktoru pozornosti, ako aj k zámernej pozornosti. Väčší počet fixácií vyjadruje väčší zámer po- užívateľa venovať sledovanému objektu záujmu pozornosť.

●   Priemerná dĺžka fixácií

–   Zámerná pozornosť používateľa sa odráža v priemernej dĺžke fixácií, tu však tiež platí, že jej vplyv na výsledné číslo je veľmi mierny.

obr. 2

ABC KNIHY

Z testovaných webových sídiel sme si vybrali webové sídlo internetového ob- chodu ABC Knihy (www.abcknihy.sk), na výsledkoch ktorého ukážeme niektoré zákonitosti pohybu používateľov po jednotlivých stránkach webových sídiel.

Nasledujúci obrázok ukazuje rozdelenie domovskej stránky webového sídla AB- CKnihy.sk na prvky, ktoré sme bližšie sledovali.

Zo všetkých prvkov webového sídla ABC najviac pozornosti používateľov priťahoval prvok Novinky. Jeho umiestnenie uprostred hornej časti stránky, jeho fa- rebnosť a dynamika spôsobovali, že používatelia naň upriamili svoj zrak takmer na každej stránke. Jeho hodnota z hľadiska zámeru je nízka, avšak jeho pútavosť a umiestnenie spôsobovali vyššie očakáva- nie používateľov. Stabilné umiestnenie v strede stránky odpútavalo pozornosť od skutočne dôležitých prvkov a od ostatného obsahu, čo spôsobovalo zmätenie a zavádzanie používateľov.

Obr. 3

Prvok Najpredávanejšie, s vysokou hodnotou pútavosti (umiestnenie, farebnosť…), ale nízkou hodnotou očakávaní, pútal vy- sokú pozornosť používateľov. Logo spoločnosti malo nízke očakávania používateľov, avšak jeho umiestnenie viac priťahovalo pozornosť používateľov.

Prvok Iné NP mal rovnako výhodné umiestnenie, čím si získal vyššiu hodnotu pútavosti napriek tomu, že jeho hodnota z hľadiska úlohy, zámeru a očakávaní používateľov bola nízka.

Prvky Horné menu 1 a Horné menu 2 boli umiestnené tesne pod sebou, ale jednotlivé hodnoty mali úplne odlišné. Horné menu 1 získalo vyššie hodnoty z hľadiska zámeru, pútavosti a aj očakávaní používateľov, no na rozdiel od Horného menu 2 získalo menej pozornosti.

Prvky navigácie ako Kategórie, Vyhľadávanie a Menu mali vysokú dôležitosť z hľadiska zámeru/úlohy, ktorú mali používatelia vykonávať, ale ich nižšia pútavosť a zároveň nižšie očakávania používateľov spôsobovali nižšiu hodnotu pozornosti. Na druhej strane prvok Menu s vysokým zámerom, očakávaniami a pútavosťou získal aj viac pozornosti.

Prvky, ktoré neboli podstatné z hľadiska zámeru a ani očakávaní používateľov, mali rôzne hodnoty faktora pozornosti. Prvky s nízkou hodnotou zámeru a očakávaní nepriťahovali veľa pozornosti, kým vyššia hodnota zámernosti, očakávaní alebo púta- vosti viedli k väčšiemu upútaniu pozornosti (napr. prvky Kroky nákupu a Hotline).

Na webovom sídle ABC mal košík rôzne hodnoty. Napriek vysokej hodnote z hľadiska zámeru a vysokým očakávaniam použí- vateľov Košík získal  veľmi málo pozornosti. Nízka pútavosť a vysoká chybovosť prvku spôsobili negatívny vplyv na spokojnosť používateľov.

Používatelia veľa očakávali od prvkov Pokladňa č., Obchodné podmienky a Dolné menu. Prvok Pokladňa mal vysokú dôležitosť z hľadiska zámeru, pútavosti, očakávaní používateľov a použiteľnosti, avšak pozornosť priťahoval priemerne. Obchodné pod- mienky s nízkou použiteľnosťou (kvôli neprehľadnosti textu) a vysokou pútavosťou, zámerom a očakávaniami, získavali veľa používateľskej pozornosti. Dolné menu s vysokými očakávaniami, ale nižším zámerom a nízkou pútavosťou, takisto získalo vy- soké hodnoty pozornosti.

Ako možno vidieť na nasledujúcom grafe, čas do prvej fixácie odráža pútavosť jednotlivých prvkov a poradie, v akom im po- užívatelia venovali pozornosť v rámci jednotlivých pohľadov.

Počet fixácií, ktorý odráža, koľkokrát používatelia fixovali svoj zrak na určitý prvok. Na nasledujúcom grafe možno vidieť, ktorým prvkom používatelia venovali najviac po- zornosti (Menu, Novinky, Najpre- dávanejšie, Iné NP a Kategórie).

Nízke hodnoty priemernej dĺžky fixácií ukazujú rýchlosť pohybu používateľov pri prezeraní webových sídiel a tiež ukazuje, že používateľ fixuje svoj pohľad priemerne na 0,3 sekundy (pozri graf Počet fixácií).

Ako možno vidieť, na webovom sídle ABC Knihy najviac pozornosti na prvých štyroch pohľadoch priťa- hovali prvky Menu, Novinky, Kategórie a Najpredávanejšie. Tiež možno vidieť dôležitosť navigačného prvku Menu, ktorý priťahoval najviac pozornosti vo všetkých štyroch sledovaných pohľadoch.

Zložitosť skúmania a sledovania pohľadov používa- teľov na webovom sídle odráža aj nasledujúci sní- mok, ktorý ukazuje na prepojenosť hypertextových odkazov na jednotlivých stránkach webového sídla. Používateľ prechádzaním po stránkach vytvára za- ujímavú štruktúru.

ZÁVER

Problematika pozornosti používateľov a použiteľnosti webových sídiel je veľmi široká a interdisciplinárna. Na pozornosť po- užívateľov vplýva ich skúsenosť, očakávania, psychický a fyzický stav, dizajn, štruktúra a farby, či zámer, s ktorým používa- telia prichádzajú na webové sídlo. Uvedené dáta získané výskumom použiteľnosti webových sídiel odrážajú iba časť problematiky, ktorá je hlbšie rozpracovaná v rámci výskumu k dizertačnej práci.

Share: