Príhovor

Speech

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 je tu posledné tohtoročné číslo časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice. Máme teda za sebou opäť ďalší rok, ktorý nám priniesol nové skúsenosti, námety a inšpirácie. Rok 2014 bol pre slovenské knihovníctvo prelomový, predovšetkým čo sa týka tvorby novej legislatívy, ako je návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 či nový zákon o knižniciach.

 Aktívny bol tento rok aj pre našu redakciu. V niektorých aktivitách sme sa posunuli o krôčik ďalej a našou neprestajnou snahou bolo vyhľadávať pre Vás, pre našich čitateľov, zaujímavé informácie zo sveta knižníc a knižnično-informačnej vedy.

 Dôležitým krokom vpred pre našu redakciu sú mediálne partnerstvá na významných odborných ak- ciách. Podarilo sa nám mediálne podieľať napríklad na významnom jubilejnom 20. ročníku medzi- národného seminára CASLIN 2014, ktorý sa konal na Slovensku v krásnom prostredí kaštieľa Chateau Appony v Oponiciach. Ďalším podujatím, na ktorom sme sa mohli zhostiť úlohy mediál- neho partnera, bola konferencia Knihovny současnosti 2014 zameraná na rozvojové trendy kniž- níc a riešenie ich súčasných problematických stránok. Táto konferencia má za sebou dlhoročnú tradíciu a septembri sa konal už jej 22. ročník na Univerzite Palackého v Olomouci. Informácie z týchto dvoch konferencií sme pre Vás zhrnuli v aktuálnom čísle (v rubrike Hlavné články).

 Veľkým potešením a príležitosťou bolo „ukázať sa“ mladému knihovníckemu publiku na prvom knihovníckom barcampe na Slovensku. Prostredníctvom našej prezentácie ITlib. Informačné technológie a knižnice – Loď, ktorá sa NEplaví do neznáma sme si vyskúšali, aké je to byť v pozícii prednášajúcich, a veríme, že sme náš časopis značne priblížili nielen súčasným, ale aj budúcim čitateľom.

 V priebehu roka sme pre Vás vyberali témy, ktoré sme pokladali za aktuálne a ktoré boli prezen- tované na konferenciách a seminároch u nás aj v zahraničí. V spolupráci s redakčnou radou sme vy- brali kľúčové témy, ktoré spracovali domáci aj zahraniční odborníci v hlavných článkoch.

 V predošlých troch číslach časopisu sa Vám prostredníctvom príhovoru prihovárali odborníci, ktorí sú silnými partnermi a spolupracovníkmi pri tvorbe obsahovej štruktúry nášho časopisu. V poslednom tohtoročnom čísle časopisu sme si dovolili využiť toto významné miesto a osloviť Vás v mene redakcie, aby sme sa s Vami podelili o novinky zo života našej redakcie za rok 2014 a zá- roveň aby sme Vám touto cestou popriali všetko dobré v novom roku 2015 a poďakovali sa za pre- javenú podporu.

Ďakujeme Vám a želáme príjemné čítanie!

Vaša redakcia

Share: