MOŽNOSTI KONVERZÍ PDF SOUBORŮ PRO POTŘEBY DLOUHODOBÉ ARCHIVACE ANEB S PDF/A NA VĚČNÉ ČASY?

Dlhodobé uchovávanie

V rámci přípravy na příjem povinného (či dobrovolného) výtisku elektronických publikací realizovala Národní knihovna ČR v roce 2022 na vzorku dat pilotní studii zaměřenou mimo jiné na možnost konverzí souborů PDF do archivačních verzí PDF/A. Závěry byly publikovány v článku „Výběr archivačních formátů pro povinný depozit e-publikací v ČR: EPUB a PDF/A jako řešení?”. Otázka, jak naložit s neúspěšně převedenými soubory, se stala základem pro navazující analýzu realizovanou v roce 2023, jejíž výstupy jsou předmětem tohoto článku. Na základě detailnějšího rozboru a popsání jednotlivých kategorií chyb detekovaných validačními nástroji po prvotním převodu a vyzkoušení dalších možností nastavení konverzních nástrojů se cílem této navazující analýzy stalo zmapování možností a postupů potřebných k zachování stanovených signifikantních vlastností souborů, převáděných do formátů vhodných pro dlouhodobou archivaci.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: