KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII. VRANOV NAD TOPĽOU 2022

Novinky

Úloha verejných knižníc sa v súčasnom svete mení. Knižnice už nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale plnia aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú funkciu. V posledných rokoch sa pojem komunity objavuje v mnohých materiáloch, rozvojových programoch, dlhodobých plánoch, koncepciách a pod. Komunitou označujeme aj spoločenstvo ľudí s rovnakými záujmami, s rovnakým náboženstvom, rovnakou profesiou a pod.

Zo zahraničných skúseností vieme, že komunitná knižnica nezameriava svoje aktivity len na registrovaných používateľov, ale plánovite a systematicky oslovuje celú komunitu, pričom rozvíja svoje služby tak, aby mohla pružne reagovať na potreby všetkých ľudí v mieste svojho pôsobenia. Komunitná knižnica napomáha rozvoj komunity v mieste svojho pôsobenia a prepája tradičné knihovnícke a informačné služby s činnosťou danej komunity.

 

foto: Komunitná knižnica
Share: