K životnému jubileu prof. Jely Steinerovej

Anniversary

prof. Steinerová Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. oslavuje tento rok v júli svoje jubileum. Preto by sme jej spolu s kolegami z Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chceli srdečne zablahoželať a pri tejto príležitosti sa obhliadnuť do minulosti a pripomenúť jej prínos nielen v oblasti teórie informačnej vedy na Slovensku i vo svetovom rámci, ale aj jej dôležitú rolu pri vzdelávaní študentov, budúcich profesionálov a odborníkov v informačnej vede.

Jej profesionálna dráha sa začala po absolvovaní magisterského štúdia a získaní titulu PhDr. na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Následne prišla do kontaktu s praxou na pozíciách knižničného a výskumného pracovníka vo viacerých organizáciách. Potom, ako v roku 1992 získala na Katedre knižničnej a informačnej vedy (ďalej KKIV) titul PhD., tu ostáva pôsobiť ako odborný asistent. V jej kvalifikačnom raste nasleduje docentúra (1997) a nakoniec v roku 2010 získava najvyšší akademický titul profesor.

Rozmanité aktivity prof. Jely Steinerovej zahŕňajú veľmi veľa oblastí, preto následne spomenieme vybrané z nich. Jej činnosti sú samozrejme úzko späté s pôsobením na KKIV, kde sa venuje najmä výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti či koordinácii medzinárodných spoluprác.

Vo výskume pôsobí často vo vedúcej pozícii ako manažérka projektov zameraných na rôzne oblasti informačnej vedy. Medzi vybrané objekty jej výskumných záujmov patria informačné správanie, relevancia, informačná ekológia, informačné prostredie digitálnej vedy a najnovšie etické aspekty digitálnych technológií. Tieto výskumné problémy a celkovo aj teoretické pozície sú ukotvené v širšom sociálno-kognitívnom a používateľskom rámci informačnej vedy s dôrazom na interaktívne a ekologické prístupy.

Prof. Jela Steinerová figuruje ako garant a spolugarant študijného programu Knižničné a informačné štúdiá, ktorý tiež pomáha rozvíjať a priebežne aktualizovať. Je predsedníčkou komisií pre štátne záverečné skúšky, rigorózne konanie a členkou Odborovej komisie doktorandského štúdia. Jej pedagogická činnosť je aktuálne zameraná na teóriu a metodológiu informačnej vedy, informačné správanie a informačné produkty. Okrem prednášania vedie a podporuje študentov pri písaní kvalifikačných prác. V rokoch 2016-2020 pôsobila aj vo funkcii vedúcej katedry.

V oblasti publikačnej činnosti prof. Jela Steinerová prispieva tvorbou prác, ktoré pomáhajú posilňovať pozíciu informačnej vedy u nás a v zahraničí. Konkrétne výstupy mapujú už jej spomínané akademické záujmy a keďže vyprodukovala viac ako 200 publikácií, pokúsime sa vybrať len niektoré z nich. Monografia “Informačné správanie: pohľady informačnej vedy” (Steinerová 2005) spracúva jednu z kľúčových oblastí odboru a stala sa dôležitým nástrojom na ukotvenie teoretickej školy v lokálnom prostredí. Táto publikácia zhrnula nielen teoretické aspekty, ale aj praktické problémy interakcie človeka s informačným prostredím. Neskôr prof. Jela Steinerová publikovala vysokoškolskú učebnicu “Informačné stratégie v informačnom prostredí” (Steinerová, Grešková, Ilavská 2010), ktorá sprehľadňuje fundamentálne kategórie informačnej vedy ako (už vyššie spomínané) informačné správanie, ale aj vyhľadávanie informácií a informačný prieskum, informačné stratégie z používateľského aj systémového pohľadu, informačný horizont, organizácia poznania a digitálne knižnice. Okrem detailnej konceptuálnej analýzy učebnica prináša prehľad praktických metód a nástrojov vyhľadávania a organizácie informácií.

Medzi ďalšie významné publikácie patrí monografia “Informačné prostredie a vedecká komunikácia: Informačné ekológie” (Steinerová 2018). Autorka v nej identifikuje zmeny informačného prostredia vedy, analyzuje modely vedeckej komunikácie a digitálnej vedy a existujúce výskumy. Publikácia prináša výsledky kvalitatívneho výskumu informačného správania vedcov z perspektívy procesov, informačných objektov a špecifických faktorov vplyvu. Na základe výskumných záverov boli sumarizované modely a odporúčania dôležité pre teóriu a relevantné pre prax. Jednou z najaktuálnejších publikácií, ktoré prof. Jela Steinerová editovala, je “Informačná veda: výkladový slovník” (Steinerová, Ondrišová, 2020). Slovník mapuje viac ako 100 najdôležitejších hesiel terminológie informačnej vedy, na ktorých tvorbe sa podieľal tím odborníkov z KKIV. Výkladový slovník sa stal užitočnou pomôckou nielen pre študentov odboru, ale aj pre širšiu akademickú komunitu. V širšom pohľade tento slovník významnou mierou prispieva k organizácii poznania a vymedzeniu konceptuálnych základov informačnej vedy. Okrem monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt publikovala prof. Jela Steinerová aj výskumné správy k realizovaným projektom (Steinerová et al. 2004, Steinerová, Grešková, Šušol 2007, Steinerová et. al 2012), štúdie, vedecké články a príspevky k prezentáciám na množstve domácich a zahraničných konferencií. Kompletný prehľad jej prác je dostupný pomocou databázy publikačnej činnosti Akademickej knižnice UK (Evidencia 2021).

Prof. Jela Steinerová absolvovala zahraničné pobyty v USA, UK, Belgicku a Poľsku. Aktuálne koordinuje medzinárodné spolupráce KKIV so zahraničím a participuje aj na projektoch s globálnym dosahom. Pôsobí v redakčných radách odborných časopisov na Slovensku a v zahraničí ako napr. Information Research, Mousaion, ProInFlow. Od roku 2008 je predsedníčkou redakčnej rady zborníka Knižničná a informačná veda. Je členkou programových výborov konferencií a množstvo z nich aj organizuje. Aktuálne zastrešuje konferenciu “Informačné interakcie”, ktorá poskytuje priestor na prezentáciu výskumných projektov KKIV, ale aj príspevkov ďalších odborníkov zo Slovenska a zahraničia.

Môžeme zhrnúť, že Prof. Jela Steinerová, PhD. patrí aktuálne medzi špičku v oblasti informačnej vedy na Slovensku a kontinuálne prezentuje odbor aj katedru v zahraničí. Pomáha budovať odbor a upevňuje miesto informačnej vedy prostredníctvom jej rozsiahlej výskumnej, publikačnej a prednáškovej činnosti. Je zakladateľkou významnej vedeckej školy zameranej na informačné správanie, ktorú prezentuje aj ako pozvaná expertka v zahraničí. Nadväzuje nové spolupráce, podporuje študentov pri odbornom raste a pomáha aj kolegom na katedre, za čo jej patrí veľká vďaka.

Drahá Jela, pri príležitosti tvojho jubilea mi v mene celej katedry KIV dovoľ popriať ti z celého srdca najmä veľa zdravia a spokojnosti. Nech sa splnia všetky tvoje želania a sny.

V mene kolektívu Katedry knižničnej a informačnej vedy

Mgr. Mirka Pastierová, PhD.


Zdroje:

Evidencia publikačnej činnosti [online], ©2015. Bratislava: Akademická knižnica UK. [cit. 2021-07-14]. Dostupné na: https://alis.uniba.sk:8444/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Steinerová,+Jela+1961-+UKOFIKN&theme=EPC

STEINEROVÁ, J. et al, 2004. Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc ako súčasť grantovej úlohy VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti. Bratislava: Filozofická fakulta UK, KKIV, 2004. 113 s.

STEINEROVÁ, J., 2005. Informačné správanie: pohľady informačnej vedy. Bratislava: Centrum VTI SR, 2005. 189 s. ISBN 80-85165-90-2.

STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M., a J. ŠUŠOL, 2007. Prieskum relevancie informácií: výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiFUK. Bratislava : CVTI SR, 2007. 150 s. ISBN 978-80-85165-93-7.

STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M., A J. ILAVSKÁ, 2010. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2848-7.

STEINEROVÁ, J. et al, 2012. Informačná ekológia akademického informačného prostredia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 96 s. ISBN 978-80-223-3178-4.

STEINEROVÁ, J., 2018. Informačné prostredie a vedecká komunikácia: Informačné ekológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 229 s. ISBN 978-80-223-4445-6.

STEINEROVÁ, J. a ONDRIŠOVÁ, M., 2020. Informačná veda. Výkladový slovník. Autori: Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Pavol Rankov, Lucia Lichnerová, Ľudmila Hrdináková, Miriam Ondrišová, Marta Špániová, Katarína Buzová, Andrea Hrčková. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. 278 s. ISBN 978-80-223-4866-9.

Share: