Dimenzie informačnej gramotnosti v ére digitálneho prístupu k informáciám

Main Articlesdigital contentinformation literacy

Schopnosť pracovať s informáciami, vedieť si nájsť potrebné a relevantné informačné zdroje a efektívne ich využiť pri riešení úloh v pracovnom i súkromnom živote je kompetencia, ktorá sa na trhu práce cení už pomerne dávno. Napokon, celá sféra vedeckého výskumu, ale aj manažérskych profesií je do značnej miery postavená na práci s informáciami. S nástupom informačnej/znalostnej spoločnosti, kde sa podiel „informačne nasýtených“ profesií neustále zvyšuje, sa význam informačnej gramotnosti ešte viac prehlbuje. Zásadnou súčasťou tohto balíka kompetencií je aj schopnosť chápať základné mechanizmy komunikácie v sieťovom prostredí a ich širšie súvislosti a riziká – keďže od nich sa odvíjajú viaceré otázky spojené s kvalitou a spoľahlivosťou informácií dostupných prostredníctvom rozličných webových aplikácií a prostredí. Cieľom tejto štúdie je naznačiť niektoré potenciálne smery rozvíjania vzdelávacích programov v oblasti informačnej gramotnosti. V úvodnej časti sa zameriame na objasnenie základných charakteristík, prepojení a vývojových determinánt 3 súvzťažných fenoménov – informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti.

Na základe analýzy aktuálnych zdrojov, vrátane viacerých dokumentov mapujúcich súčasné trendy v oblasti politík a projektov EÚ, prezentujeme problematiku tzv. algoritmickej intervencie do procesov vyhľadávania informácií v sieťovom prostredí – od technologických princípov fungovania väčšiny súčasných vyhľadávacích nástrojov až po ich potenciálne psychologické a sociálne dopady. V záverečnej sekcii príspevku prezentujeme informačnú gramotnosť, ako strategickú kategóriu v oblasti budúceho vývoja pracovného trhu nielen na Slovensku, so zameraním na vnímanie významu informačnej gramotnosti cez optiku národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Dimensions of Information Literacy in the Era of Digital Access to Information

Information literacy is one of the key elements of information theory and practice. It is not a new area of knowledge but its importance rises in the era of evolving information society, mostly due to the upsurge of digital network communication. It provided millions of users not only with the tools to search and access instantly an immense amount of information but at the same time it allowed them to publish without limits their own ideas and opinions via web pages or social media. In this environment, the information literacy has an array of dimensions, e.g. the ability to formulate information need and a specific information requirement, to search for the relevant information, to assess it critically and to apply it correctly and ethically for the solution of a specific problem. At present, one of the most important components of information literacy is to understand the particularities of information life cycle in the network environment and to integrate this knowledge into the processes of information assessment. This article at tempts to clarify principle characteristics of three closely related phenomena – information, digital and media literacy. Consequently, it sums up contemporary knowledge in the area of social and psychological impact and of technological interventions into the processes of search for information on the internet, including the potential of algorithmic intervention into the selection and presentation of information. The need for increasing information literacy among general public is exemplified by the SRI project (Sector managed innovation – a way towards the efficient labour market in the Slovak republic) and by the settings of its strategic priorities concerning the development of the labour market in Slovakia.

Share: