DIGITÁLNÍ STORYMAPS V KONTEXTU MAPOVÁNÍ SVĚTA

Digitálne humanitné vedy

Studie zkoumá v širokém časovém horizontu od 16. do 21. století žánr topografie, který akcentuje prostor, a souvislosti mezi jeho literárními útvary. Jde o tradiční topografické, resp. vlastivědné publikace typické zejména pro raný novověk a tzv. dlouhé 19. století, a digitální platformy integrující mapy, obrazovou složku (veduty, portréty a prostorově umístěná další vyobrazení) a text, pro které se pomalu ujímá pojem paměťové portály, a tzv. storytelling s využitím map, resp. StoryMaps. Cílem studie je popsat a zařadit do kontextu z pohledu dějin médií a komunikace, kartografie i nauky o historických pramenech a dějin (tištěné) knihy právě tento nový literární útvar, StoryMaps. Neexistuje pro něj dosud český pojem, nicméně k dispozici je díky webu stále se rozšiřující knihovna (databanka) tímto způsobem zpracovaných témat. Některá z nich vznikla v českém prostředí, nebo se tematiky související bezprostředně s Českou republikou dotýkají. Studie je pojata mezioborově. Zmiňuje aktuální koncepty a metody práce rozvíjené na poli kartografie a spatial humanities jako specializované složky digital humanities, staví na nich své závěry a přináší tak nové podněty do výše uvedených subdisciplín. V případě StoryMaps jsou popsány formální náležitosti a uvedeny příklady dobré a špatné praxe.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: