Príhovor

Speech

stasselova.jpg (11683 bytes)

Ing. Silvia Stasselová

vedúca Knižnice a informačného centra SvF STU
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov
tajomníčka Sekcie IFLA MLAS/IFLA Officer

stassel@svf.stuba.sk

 

V kultúrnej histórii ľudstva neexistuje také obdobie, kedy by vzdelanosť, pokrok, umenie a kultúru nesprevádzali knižnice. Knižnice obhájili svoje postavenie a svoj význam v každej historickej epoche, a nie je tomu inak ani v 21. storočí, v ére znalostnej spoločnosti. Základným predpokladom rozvoja znalostnej spoločnosti je informačná gramotnosť. Témy súvisiace so zvyšovaním informačnej gramotnosti preto najmä v súčasnosti intenzívne rezonujú v odbornej knihovníckej komunite na celom svete.

Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) prijala nasledujúce zásadné dokumenty pre rozvoj informačnej gramotnosti, ktorými by sa mali riadiť nielen všetky knižnice vo všetkých krajinách sveta, ale tiež vzdelávacie inštitúcie vrátane škôl na všetkých úrovniach štúdia:

–     Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní (2005)
–     Smernica IFLA o informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie (2006)

Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní uvádza:

Informačná gramotnosť je jadrom celoživotného vzdelávania. Umožňuje ľuďom vo všetkých oblastiach života, aby vyhľadávali, hodnotili, používali a vytvárali informácie efektívne na dosiahnutie svojich osobných, sociálnych, pracovných a vzdelávacích cieľov. Je základným ľudským právom v digitálnom svete a podporuje sociálne začlenenie všetkých národov.

Celoživotné vzdelávanie umožňuje jednotlivcom, komunitám a národom, aby dosiahli svoje ciele a využili nové príležitosti v meniacom sa globálnom prostredí pre spoločný prospech. Pomáha im aj ich inštitúciám čeliť technologickým, ekonomickým a sociálnym problémom, vyvažovať nedostatky a robiť pokroky smerom k prosperite pre všetkých.“

Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní ďalej uvádza tieto dôležité odporúčania:

V súvislosti s rozvojom informačnej spoločnosti vyzývame vlády a medzivládne organizácie, aby sa zaoberali stratégiou a programami na podporu informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania. Konkrétne ich žiadame, aby podporili:

  • regionálne a tematické rokovania, ktoré napomôžu prijatie stratégií informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania v jednotlivých regiónoch a v sociálnych a ekonomických odvetviach;
  • profesionálny rast pracovníkov v školstve, knižniciach, informačných službách, archívoch, v zdravotníctve a službách pre občanov z hľadiska teoretických a praktických zručností informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania;
  • začlenenie informačnej gramotnosti do základného a ďalšieho vzdelávania v kľúčových ekonomických odvetviach, do tvorby vládnych stratégií, do štátnej správy a tiež do praxe poradcov v odvetviach obchodu, priemyslu a poľnohospodárstva;
  • programy na zvýšenie zamestnanosti a podnikateľskej spôsobilosti žien a znevýhodnených občanov vrátane prisťahovalcov, zamestnaných na čiastočný úväzok a nezamestnaných;
  • uznanie celoživotného vzdelávania a informačnej gramotnosti ako kľúčových prvkov pre rozvoj všeobecnej spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na akreditáciu všetkých vzdelávacích a školiacich programov.

Vyhlasujeme, že výrazná investícia do stratégií informačnej gramotnosti a celoživotného vzdelávania vytvára dôležitú spoločenskú hodnotu a je základným predpokladom rozvoja informačnej spoločnosti.“

Knižnice sú majákmi informačnej spoločnosti. Ako volený zástupca Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií týmto vyslovujem želanie v mene IFLA, aby majáky slovenských knižníc úspešne svietili na cestu slovenskej vzdelanosti a na cestu všetkým občanom Slovenska k lepšej informovanosti a prosperite, ktorá úzko súvisí so systematickým zvyšovaním informačnej gramotnosti.

 

stassel_podpis.jpg (5335 bytes)

Share:
Issue content