Issue 3/2011

From Slovakia

Informačné vzdelávanie v akademickej obci trochu inak

Informačné vzdelávanie v prostredí vysokých škôl spravidla vnímame ako aktivity akademických knižníc podporujúce rozvoj informačnej gramotnosti študentov. Pravdaže, je to pohľad...

From Slovakia

Podpora informačného vzdelávania cez transfer poznatkov

Úvod Informačné vzdelávanie možno chápať ako celistvý systém metód a foriem prípravy človeka na prácu s informáciami v informačnom prostredí, ako jeden zo základných predpokladov...

From Slovakia

Školíme, učíme a vzdelávame na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

Informačné vzdelávanie na vysokých školách podporuje rozvoj informačne gramotného študenta. Nezastupiteľným a dôležitým článkom v tomto vzdelávaní sú akademické knižnice....

From Slovakia

Účasť knižnice Vysokej školy manažmentu na informačnom vzdelávaní

Jednou z úloh vysokej školy je usmerniť študentov pri získavaní a spracovávaní informácií počas štúdia, ale aj v záujme toho, aby následne boli schopní vytvárať nové informácie a...

From Slovakia

Ako realizujeme informačné vzdelávanie v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedieť aktívne a tvorivo pracovať s informáciami, analyzovať ich, spracovávať a odovzdávať je súčasťou vzdelávacieho procesu a aj cieľom informačného vzdelávania, ktoré realizujú...

From Slovakia

Mládež a čítanie. Výskum čítania mládeže v SR

Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v Slovenskej republike prebiehal v rokoch 2010 – 2011 v siedmich krajoch Slovenska. Realizovali ho krajské knižnice s regionálnou...

From Slovakia

Rozšírenie chápania informačnej gramotnosti z pohľadu informačnej chudoby

ÚVOD Keď koncom druhej svetovej vojny UNESCO vytvorilo programy na podporu gramotnosti založené na písaní, čítaní a počítaní, približne o 30 rokov neskôr Paulo Freire rozvinul túto...

From Slovakia

Informačné vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

Slovenská asociácia knižníc nedávno realizovala viaceré prieskumy zamerané na zistenie stavu informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl. Domnievame sa, že výsledky týchto...

From Slovakia

Informačná výchova v Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

V Akademickej knižnici na PdF UK sa informačná výchova realizovala do roku 2011 formou prednášok a seminárov, kde boli vždy prítomní aj vyučujúci. Cieľom informačnej výchovy bola...

From Slovakia

Zvyšovanie úrovne počítačovej gramotnosti prostredníctvom certifikačného programu ECDL

Úvod V posledných desaťročiach sa v súvislosti s pojmami „digitálna gramotnosť“, „počítačová gramotnosť“ často uvádza skratka ECDL. Čo je obsahom certifikačného programu...

NISPEZ presents

Chemická informatika a databáza REAXYS

Chémia je prakticky jedinou vednou disciplínou, ktorá sa môže pýšiť pomerne veľmi rozsiahlou bibliografiou kníh, publikácií a patentov venovaných problematike chemických informácií....

From abroad

Informačná gramotnosť v zdravotníckom sektore v Indii

Informačná gramotnosť je schopnosť získať, vyhodnotiť, zoradiť a použiť informácie pri učení, riešení problémov, rozhodovaní vo formálnom aj neformálnom kontexte vzdelávania, v...

From abroad

Informační vzdělávání uživatelů – aktuální úkoly odborné sekce SDRUK

Odborná sekce Informační vzdělávání uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v květnu 2009. Od té doby řeší intenzivně otázky spojené s inovací, možná lépe...

Infomix

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v Bratislave sa v období apríl – september 2011 venoval prieskumu mapujúcemu jeden z primárnych predpokladov úspešnej znalostnej spoločnosti, ktorou je...

Infomix

Nová koncepcia rozvoja českých knižníc a čitateľská gramotnosť

Vláda ČR schválila Koncepciu rozvoja knižníc ČR na roky 2011 – 2015. Cieľom koncepcie je definovať a uviesť do praxe podmienky pre komplexné služby knižníc v reálnom aj digitálnom...

Infomix

Asociácia knižníc vysokých škôl ČR a jej odborná komisia pre informačné vzdelávanie

Na začiatku existovala len iniciatíva Českého vysokého učenia technického (ČVUT) a následne i celoštátny zámer vytvoriť odbornú skupinu zaoberajúcu sa problematikou informačnej...

Infomix

Ocenenia konferencie INFORUM 2011

V rámci konferencie INFORUM 2011 (23. – 26. mája 2011, Praha) sa odovzdávali ocenenia za najkvalitnejší produkt či službu v oblasti elektronických informačných služieb v Čechách a na...

Infomix

Dizajn ako duševné vlastníctvo

V období od 27. 2. 2012 do 5. 4. 2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) v multifunkčnej miestnosti a v priestoroch vestibulu budovy uskutoční...

Infomix

NAKLIV – Národná sieť pre informačné vzdelávanie

Národní klastr pro informační vzdelávaní – NAKLIV (http://www.nakliv.cz/projekt-nakliv) – je online platformou pre komunitu odborníkov v oblasti informačného vzdelávania. Bol...

Introducing

Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl (analytická štúdia)

Publikácia Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských verejných vysokých škôl – analytická štúdia je kolektívnym dielom autoriek z významných akademických knižníc na...

Introducing

INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií

Výzkumný projekt KEGA 3/7275/09, který byl realizovaný v letech 2009-2011 a jehož výstupem je výukové prostředí INWENT – Informační studia v podmínkách  webu 2.0 a nových...

Introducing

Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

Deň 20. február 2012 bol významným dňom pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné otvorenie uzavrelo viac ako 5-ročné obdobie výstavby knižnice....

Introducing

Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti (SMIG) – prvý krok ku kolaboratívnemu virtuálnemu vzdelávaniu

Intencie a tendencie projektu SMIG je jedným z čiastkových výstupov výskumnej úlohy a s podporou grantu KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií...

Introducing

Samoobslužné systémy prinášajú výhody obidvom stranám

Knižnice s voľne prístupným fondom pre používateľov nemajú dilemu, či investovať finančné prostriedky do ochrany fondu, pretože tá je primárne dôležitá. Predovšetkým v kontexte...

Speech

Príhovor

Ing. Silvia Stasselová vedúca Knižnice a informačného centra SvF STU predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov tajomníčka Sekcie IFLA MLAS/IFLA Officer stassel@svf.stuba.sk   V...

Main Articles

Modely informačnej gramotnosti

Abstrakt Informačná gramotnosť je v zahraničí veľmi aktuálnou problematikou. Prejavom snahy riešiť problémy informačnej spoločnosti je tvorba a vývoj modelov informačnej gramotnosti a...

Main Articles

Současné informační prostředí a informační gramotnost

Abstrakt Koncept rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a posléze i celoživotního učení provází teorie lidského kapitálu. I když lze formálně dosažené vzdělání...