Príhovor

Speech

steinerova.jpg (5951 bytes)

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave


jela.steinerova@fphil.uniba.sk

 

Informačná ekológia
skrotenie informačného chaosu?

Informačná ekológia je jedna z elegantných metafor
informačnej vedy. Vrhá novšie svetlo na tradičné knižničné a informačné procesy
a pridáva celistvý uhol pohľadu na spracovanie a využívanie informácií v
elektronickom informačnom prostredí. Umožňuje rozvíjať teóriu informácií aj prax
služieb a systémov.

V každodennom informačnom správaní sa dnes musíme
vyrovnávať najmä s informačným preťažením a množstvom funkcií informačných
systémov. Bojujeme s problémami, ako nájsť správne informácie, zorganizovať si
ich či vrátiť sa k spracovaným správam. Pri riešení týchto problémov v
informačnej vede využívame staronovú koncepciu informačnej ekológie prepojenú s
príbuznými informačnými disciplínami, najmä informačným manažmentom. Som rada,
že sa táto téma predstavuje v tomto čísle ITlib-u v nadväznosti na medzinárodnú
konferenciu o informačnej ekológii a knižniciach, na ktorej sme hlbšie prediskutovali
jej filozofické, manažérske, kognitívne, sociálne aj technologické aspekty
(Bratislava október 2011).

Informačná ekológia kladie dôraz na harmóniu vzťahov medzi
človekom a často chaotickým informačným prostredím. V informačnej vede existuje
niekoľko prístupov k informačnej ekológii – filozofický, manažérsky,
technologický a znalostný. Prvé koncepcie informačnej ekológie presvedčivo
dokázali, prečo informačné technológie nestačia na úspech informačných procesov v
organizáciách. Všetky prístupy hľadajú lepšie modely komunikovania informácií
sprostredkovaného knižnicami a inými informačnými inštitúciami.

V tomto čísle ponúkame „ochutnávku“ z týchto prístupov
– či je to celistvý pohľad na akademické informačné prostredie alebo analytický
pohľad na koncepcie informačnej ekológie. Informačná ekológia sa tu interpretuje aj
z pohľadu kognitívneho, organizačného či technologicko-funkčného (ekológia
použiteľnosti webu). Ekologický rámec slúži aj na zamyslenie sa nad budúcnosťou
knižníc ako druhu a nevyhnutnosťou prispôsobovať sa zmenám v novom informačnom
prostredí.

Fungovanie informačnej ekológie si môžeme predstaviť aj ako
analógiu ekologického prírodného systému, ktorý sa vyznačuje rôznorodosťou
druhov, ich evolúciou, vzťahmi, vznikom a zánikom zdrojov, služieb, komunít,
technológií. Informačná ekológia je komunikačným rámcom pre viac príbuzných
disciplín a ukazuje, že pre organizácie nestačia len komerčné modely bez
spoločných hodnôt. Má najmä „ľudskú tvár“ pri hľadaní jednoduchosti v
zložitosti.

Na informačnej ekológii sa mi páči aj to, že prináša
nástroje na riešenie informačného preťaženia a informačných problémov –
napríklad digitálne knižnice, personálny informačný manažment, nové nástroje na
organizáciu informácií. V elektronickom prostredí sa vynárajú napríklad nové
informačné ekosystémy, informačné produkty a služby (sociálne siete a i.).
Informačné ekosystémy sa v súlade so sociálnou informatikou vyznačujú efektívnym
začlenením systémov do pracovných činností a prispôsobujú sa ľuďom a sociálnym
vzťahom. Ekologické vlastnosti informačného prostredia obsahujú najmä integráciu
rôznych druhov informácií, viacnásobné využívanie zdrojov, evolučné zmeny, dôraz
na informačné správanie ľudí. Napríklad na základe zmien v informačnom štýle
mladej generácie v elektronickom prostredí hľadáme v informačnej ekológii možnosti
zlepšiť využívanie informácií v rôznych kontextoch – vzdelávaní, vede,
organizáciách, každodennom informačnom správaní.

Informačnú ekológiu potrebujeme preto, aby sme zlepšili
komunikáciu informácií a manažment znalostí v organizáciách, vzdelávaní a vede,
aby sme zmiernili informačné preťaženie a informačné problémy, aby sme zlepšili
informačné správanie, informačnú gramotnosť a informačnú etiku. V tom nám môžu
pomôcť najmä digitálne knižnice umožňujúce viacnásobne využiť zdroje, lepšie
organizovať informácie, zviditeľniť kontexty a ponúknuť služby a produkty s
pridanou hodnotou.

Informačná ekológia však osvetľuje aj odvrátenú stranu
vpádu technológií do informačných procesov a poskytuje rámec na kritickú
interpretáciu funkcií technológií v spoločnosti – od optimistického oslobodenia
až po skeptické ohrozenie. Prejavuje sa to v otázkach ako digitálne rozdelenie,
digitálna gramotnosť, bezpečnosť, etika, autorské právo, intelektuálne
vlastníctvo, identita.

Informačná ekológia nie je hotové riešenie. Je skôr
výzvou na hľadanie nových modelov spracovania a komunikovania informácií a na premenu
knižníc a informačných inštitúcií.  Informačná ekológia je dobre
namiešaná zmes zdrojov a služieb s človekom v centre zmysluplného riadenia
informačného prostredia. Jej prínosom je potenciál na vyváženie rizík
informačného prostredia a kvalitatívny posun informačnej činnosti k podpore
tvorivosti, inovácií a ekologických digitálnych knižníc. Mágia informačnej
ekológie smeruje k lepšiemu organizovaniu informačného prostredia u jednotlivca, v
komunitách alebo v organizáciách.

 

 04_Podpis-Steinerova.jpg (5044 bytes)

Share: