Realizácia nadnárodného projektu SEE Science na Slovensku

ProjectsprojectsResearch & Development

Nadnárodný projekt SEE SciencePodpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy[1] je zameraný na podporu rozvoja centier pre popularizáciu vedy, v ktorých môžu návštevníci „vedu vnímať všetkými zmyslami“, telom, rukami, mysľou, srdcom. Od vedeckých základov po najnovšie poznatky, pozorovaním, modelovaním, vlastným experimentovaním. Cez reálne objekty, s ktorými priamo interagujú, aj sledovaním náročných vedeckých experimentov sprostredkovaných multimédiami. Cez priame diskusie s vedcami, aj sprostredkovane, cez osudy výnimočných osobností vedy. V prostredí v ktorom rezonujú inovácie a kooperácie. V prostredí, do ktorého sa radi vracajú, a najmä deti, mládež, rodiny môžu „príjemne tráviť svoj voľný čas“ a mimovoľne poznávať. V prostredí, ktoré je jedinečným priestorom pre kultivovanú propagáciu tých profesií a inštitúcií, ktoré sa oprávnene považujú za hýbateľa inovácií – za základný predpoklad a nutnú podmienku takého rozvoja regiónu, v ktorom sa ekonomika rozvíja uvážene, s ohľadom na sociálny rozvoj, zdravie obyvateľstva, zdravé životné prostredie (smart growth). 

Pod podporou rozvoja centier vedy v rámci nadnárodného projektu SEE Science sa rozumie najmä systémová podpora. Vytvorenie dlhodobých podmienok – univerzálnych nástrojov a prostriedkov pre také fungovanie centier vedy, ktoré zodpovedá súčasným a budúcim potrebám „smart growth“ na Slovensku i v Európe.

Nadnárodný projekt SEE Science realizuje 10 partnerov so svojimi asociovanými partnermi zo 7 krajín, pre ktorých pojmy inovácia a kooperácia nie sú len kľúčovými pojmami pre centrá vedy, ale aj hlavnými znakmi spolupráce v rámci partnerstva veľmi rozdielnych inštitúcií (združení, centier vedy, múzeí, magistrátov, štátnych organizácii). Nielen projekt ale aj  proces je sám o sebe vysoko inšpiratívny. Samotný proces kolektívneho a individuálneho postupu odlišných partnerov projektu je sám o sebe vysoko inšpiratívny.

Slovenský partner projektu SEE Science

Slovenským partnerom v SEE Science je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), konkrétne jeho zložka Národné centrum pre popularizáciu vedy v spoločnosti (NCP).

CVTI SR prevzalo partnerstvo v projekte od občianskeho združenia SCHOLA LUDUS. K zmene došlo na základe ponuky zo strany SCHOLA LUDUS, so zámerom naplno využiť potenciál projektu, keď že:

CVTI SR má pre realizáciu projektu optimálne kompetencie udelené  MŠVVaŠ SR., ktoré sú zakotvené v Štatúte CVTI SR;  

CVTI SR má vybudovanú základnú inštitucionálnu štruktúru centra vedy (projekt sa rieši na Národnom centre pre popularizácie vedy a techniky (ďalej NCP VaT), ktoré je pracoviskom CVTI SR, a v prepojení na aktivity ďalších pracovísk);

CVTI SR disponuje modernou infraštruktúrou, ktorá je nutným predpokladom moderného centra vedy (systém riadenia, informačno-komunikačné siete);

CVTI SR má široké partnerstvo s rozhodujúcimi aktérmi v oblasti vedy, techniky, hospodárstva ai. v SR;

CVTI SR je národným koordinátorom, resp. partnerom projektov zásadného významu pre inovácie vedy, techniky a spoločnosti, ktoré sú rozhodujúce aj pre popularizáciu vedy;

CVTI SR  má založenú tradíciu popularizačných aktivít (napríklad Týždeň vedy, vedecká kaviareň a cukráreň, cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku).

SCHOLA LUDUS, ktorá sa podieľala na príprave a naštartovaní nadnárodného projektu, vnáša do projektu jedinečné know-how z oblasti centier vedy vo svete, aj vlastné know-how  a skúsenosti z presadzovania projektu Slovenské centrum vedy pre všetkých (1991-2001) [2] a  pro-vedeckého neformálneho poznávania[3] získané z viac než 20 ročnej unikátnej praxe s priamou popularizáciou vedy cestou interaktívnych výstav[4], tvorivých dielní, vedeckých show, súťaží ai. s viac než 2 miliónmi účastníkov.  

Centrá vedy podľa partnerov SEE Science

Jedným z prvých spoločných výstupov projektu SEE Science je definícia centier vedy. Centrum vedy je podľa partnerov SEE Science každá  moderná otvorená inštitúcia, ktorá

 

  1. vťahuje ľudí do vedy cez interaktívne výstavy a programy;

 

  1. predstavuje nezávislý zdroj informácií vytvárajúci platformu na sprístupňovanie rôznych vedeckých pohľadov na vedecké problémy; 

 

  1. prispieva k zmene spoločenskej klímy voči vede a technike a zvyšuje motiváciu mladých ľudí k výberu vedeckej kariéry;

 

  1. poskytuje študentom vzdelávacie aktivity, ktoré sú komplementom školského kuríkula, ponúka tréningy a profesionálne programy pre učiteľov;

 

  1. poskytuje platformu, na ktorej sa môžu stretávať vedci s verejnosťou, aby diskutovali sporné a aktuálne otázky týkajúce sa vedy a techniky, ktoré sú rozhodujúce pre ekonomický a sociálny rozvoj Európy.

 

Centrum vedy je zo svojej podstaty otvorenou inštitúciou pre všetkých, ktorej efektívne fungovanie je možné len v širokej spolupráci na lokálnej úrovni. Preto aj, nadnárodný projekt SEE Science je postavený na spolupráci nielen partnerov projektu, ale vo veľkej miere aj na spolupráci s lokálnymi aktérmi v oblasti vedy, vzdelávania, techniky, kultúry; správnych a verejno-právnych priemyselných a obchodných inštitúciách, a očakáva sa, že spolupráca bude v prospech každej inštitúcie a organizácie.

Rozvoj centier vedy na Slovensku

V rámci nadnárodného projektu už bola vytvorená Metodológia pre porovnávaciu SWOT analýzu centier vedy a metodológia pre benchmarking centier vedy[5], ako strategické nástroje pre identifikáciu rozvojových oblastí, strategické rozhodovanie a tvorbu spoločného Akčného plánu centier vedy v rámci SEE Science. Vytvorená SWOT metodológia je silným nástrojom na jasné identifikovanie vlastných silných a slabých stránok každej inštitúcie vo vzťahu k inováciám a popularizácii vedy, ako aj  príležitostí a prekážok, ktoré môžu ovplyvniť jej ďalší rozvoj.

Aplikovaním vytvorenej metodológie na CVTI SR sme identifikovali nasledujúce prioritné rozvojové oblasti pre popularizáciu vedy :

inštitucionálne posilnenie NCP VaT ako centra vedy a tým aj posilnenie reálnej pozície CVTI SR v oblasti popularizácie vedy a rozvoj atraktívnych a efektívnych aktivít v tejto oblasti, aj s využitím vlastných obsahových zdrojov (knižnica, patenty, transfer technológií) a stávajúcich sietí a aktivít;

vytvorenie siete regionálnych centier vedy ,  s podporou NCP VaT a miestnych zdrojov (v spolupráci s miestnymi správnymi orgánmi,  úradmi práce, firmami, školami);

vytvorenie virtuálneho centra vedy NCPVaT pre efektívne celoplošné pôsobenie, v širokom systéme lokálnych partnerstiev s vysokými školami, vedeckými, výskumnými a vývojovými pracoviskami, školami aj nadnárodnými i miestnymi firmami a organizáciami s cieľom zabezpečiť a odborne garantovať permanentnú inováciu obsahu centier vedy (vytypovanie a transformácia vedeckého poznania laikom), 

napojenie centier vedy na národnú infraštruktúru výskumu, vzdelávania, kultúry a hospodárstva (koordinovanú CVTI SR) a medzinárodnú infraštruktúru,

komplexné systémové zabezpečenie centier vedy – finančné, personálne včítane špeciálnej profesionálnej prípravy, priestorové, technické, materiálové, zodpovedajúce významu centier vedy v inovatívnej Európe;

kooperácia s vysokými školami zameraná na  zabezpečenie a odborne garantovanie moderné sprostredkovávanie vedeckého obsahu špeciálnym skupinám i najširšej verejnosti (výchova popularizátorov vedy, komunikátorov vedy, edukátorov pro-vedeckého poznávania);

K napĺňaniu vytýčených prioritných oblastí sú ako ďalší krok plánované okrúhle stoly so všetkými potenciálnymi partnermi. Práve v tomto období CVTI SR  v rámci projektu  SEE SCIENCE hľadá partnerov na spoluprácu v 2 výzvach:

 

1.Výzva na kooperáciu v oblasti popularizácie vedy pre vysoké školy, SAV a pod.

Prvá výzva je určená všetkým potenciálnym strategickým partnerom NCP VaT- CVTI SR z radov vysokých škôl , ústavov SAV, výskumných a vývojových ústavov a pod.

Prihlásení partneri dostanú Dotazník zameraný na inovácie vo vlastnej  organizácii a Metodológiu pre vytvorenie vlastnej porovnávacej SWOT analýzy so zameraním na popularizáciu vedy, techniky a inovácie v oblasti: popularizácie vedy pre vlastnú inštitúciu, transformáciu vedeckého poznania laikom, podporu lokálnych rozvojových oblastí v spolupráci s centrom vedy a v oblastiach novej profesie „popularizátor vedy“. 

Cieľom je zadefinovať rozvojové oblastitémy na úrovni vlastnej inštitúcie a z nich vyvodiť tie, ktoré bude možné v ďalšom efektívne rozvíjať v kooperácii s NCP VaT  .

Podmienky zapojenia sa do projektu:

1. Na spracovaní Dotazníka zameraného  na inováciu a SWOT analýzu bude za inštitúciu bude participovať kompetentná skupina (napr. vedenie fakulty rozšírené o vedúcich odborných katedier a pracovníkov zodpovedných za propagáciu fakulty). V prípade záujmu CVTI SR môže poskytnúť školenie, alebo mediátora k realizácii okrúhleho stola.

2. Kompetentní a tvoriví zástupcovia zapojených inštitúcií sa zúčastnia okrúhleho stola s cieľom navrhnúť konkrétne mechanizmy a postupy kooperácie s NCP VaT  CVTI SR v oblasti popularizácie vedy.

3. Kvalitné podnetné a tvorivé výstupy budú verejne zdieľané a môžu byť ohodnotené.


Výzva k vytvoreniu regionálneho centra vedy

Výzva je určená pre mestské zastupiteľstvá, samosprávy, regionálne strategické podniky, firmy, ale aj všetkých, ktorý disponujú vhodným priestorom pre zriadenie lokálnych centier vedy, poprípade by chceli byť nápomocný napĺňaniu cieľov centra. Cieľom je viac osloviť a priblížiť sa širokej verejnosti po Slovensku najmä v období krízy a zvyšujúcej sa nezamestnanosti) s heslom Veda pre všetkých – inovácie pre budúcnosť (bezplatný vstup, miesto popularizácie vedy, rozvoja logického myslenia, tvorivé využitie voľného času, ponuka kvalitnej a náročnej zábavy na miesto alkoholu a drôg, rozvíjanie dobrovoľníctva…)

Prihlásiť sa môže každý, kto preukáže, že  dlhodobo disponuje vhodným priestorom pre zriadenie regionálneho centra vedy.

Dlhodobým zámerom je vybudovať sieť regionálnych centier vedy ,ktorých sa budú realizovať putovné interaktívne populárno-vedecké  výstavy, programy a aktivity centra vedy určené školám aj širšej verejnosti.

CVTI SR zabezpečí školenie personálu a regionálnym centrám vedy bude tiež poskytovať obsah – výstavy, programy, multimediálne materiály[6], metodické materiály a podľa potreby aj inštruktáže k novým aktivitám. Na komunikáciu medzi centrami vedy, ich miestnymi partnermi, ako aj smerom k užívateľom bude slúžiť virtuálne centrum vedy, ktoré taktiež zabezpečí a bude prevádzkovať CVTI SR.

Miestne prevádzkové náklady jednotlivých centier vedy však musia byť hradené z iných lokálnych zdrojov. Na zvýšenie zamestnanosti v regióne a  zníženie mzdových nákladov v regionálnych centrách vedy sa môže realizovať absolventská prax[7].

Absolventskou praxou v centrách vedy môžu mladí odborníci do 25 rokov získať ďalšie jedinečné odborné a praktické skúsenosti, v činnostiach z rôznych vedných odborov a so všetkými vekovými skupinami, a tým si zároveň rozšíriť možnosti uplatnenia sa na trhu práce. mto spôsobom projekt regionálnych centier vedy prispeje aj k riešeniu problému nezamestnanosti, aj k rastu povedomia o význame vedy v spoločnosti, aj k zvýšeniu kultúry a vzdelanosti v regióne.

V rámci komunikácie s rôznych vednych odborov

O tom, v ktorých mestách regiónov sa centrá vedy zrealizujú ako prvé, rozhodne poradie prihlášok, aj  ponúkaná kvalita. Už v roku 2012  sa pilotne môže  začať realizovať spolupráca v 1 regionálnom centre a  v ďalších rokoch by bolo možné ich zriaďovať aj v iných krajoch.

 

Obe výzvy aj s kompletnými podmienkami budú zverejnené  17.6.2012  na stránke CVTI SR.[1] Viac viď. článok Teplanová K.:  SEE Science, SEE future- Veda v Juhovýchodnej Európe, budúcnosť Juhovýchodnej Európy. In časopis ITlib. CVTI SR 1/2012.

 

[2] Teplanová, K.: Prezentácia projektu Slovenské centrum vedy pre všetkých. Koordinačná rada, poradný orgán ministra školstva pre prípravu SCVV a Nadácia SCHOLA LUDUS. Bratislava 5.11. 2001.   http://www.scholaludus.sk/new/sl/SCVV_prezentacia_projektu.pdf

[3] Pojem pro-vedecké poznávanie a podobne pro-vedecké učenie je z dielne SCHOLA LUDUS (autorka K. Teplanová) –je postavené na osvojovaní si moderných vedeckých prístupov, s orientáciou na komplexitu a serióznu tvorivosť cestou  riešenia konkrétnych „vlastných“ – osvojených  problémov).

[4] napríklad výstava SCHOLA LUDUS Kvapaliny http://www.scholaludus.sk/new/SL20/Galeria_SL20/

 

[5] Za tvorbu Metodológia pre porovnávaciu SWOT analýzu centier a jej realizáciu je zodpovedné CVTI SR.

 

[6] Napr.už vytvorené diely Spektier vedy, Portrétov slovenských vedcov, videozáznamy z popularizačných Vedeckých kaviarni a cukrární

[7] Spolupráca s Úradmi práce pri zabezpečovaní, praxe podľa §51  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Príspevok v zmysle zákona vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Share:
Issue content