Issue 2/2012

Introducing

Dlouhodobá ochrana digitálního obsahu

Rosetta je nástrojem, který má institucím pomoci s plněním těchto úkolů. Jedná se o systém, který byl vyvinut ve spolupráci s vůdčí institucí tohoto oboru – Národní knihovnou...

Interview

Rozhovor s ... Martou Duškovou

      Ako absolventka knižnično-informačných  štúdií patríte k radu absolventov humanitných vied, ktorých uplatnenie sa na trhu práce nie je práve...

Surveys

Fenomén zvaný sociálne siete

Do celoslovenského reprezentatívneho prieskumu bola zapojená vzorka v počte 1 135 respondentov vo veku viac ako 14 rokov. Cieľom spomínanej výskumnej aktivity bolo zistenie, do akej miery sú...

From events

Ekonomická kríza a knižnice

24. apríla 2012 sa v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici konal už 12. ročník odborného seminára s názvom “Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické...

Projects

Realizácia nadnárodného projektu SEE Science na Slovensku

Nadnárodný projekt SEE Science – Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy[1] je zameraný na podporu rozvoja centier pre...

Projects

Národný projekt „Centrálny dátový archív“

Operačný program:                        Informatizácia spoločnosti – Prioritná os...

Projects

Národný projekt Digitálna audiovízia

Keď sa pre štrukturálne fondy v roku 2007 začalo nové programové obdobie, pričom realizácia projektov z nich financovaných môže trvať do konca roku 2015, jednou zo zásadných...

Science Communication

Vedeceké kolaboratóriá: technické aspekty

Vedecká kolaborácia – kolaboratórium V úvode príspevku je potrebné rozlíšiť často zamieňané pojmy spolupráca a kolaborácia. Dillenbourg a kol. (1995) rozlíšili pojmy tak, že...

Evaluation of Science

CRZP/APS - podporný nástroj na zvýšenie kvality výstupov vedeckej činnosti na VŠ

Rozoberať dnes na tomto mieste zoširoka problematiku plagiátorstva – t. j. neoprávneného preberania, resp. napodobovania výsledkov cudzej duševnej činnosti – nie je cieľom príspevku. S...

Infomix

Výstava „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi pripravilo v rámci implementácie národného projektu NITT SK – „Národná...

Infomix

"Horizon 2020" - cesta k open access?

Rámcový program „Horizon 2020“ je finančný nástroj EÚ na roky 2014 až 2020, pomocou ktorého chce podporiť rozvoj a rast pracovných príležitostí. Na toto obdobie počíta so sumou 80...

Evaluation of Science

Novinka vo WoS. Mozaika citačných indexov doplnená

Príspevok je voľným spracovaním informácií získaných na prednáškach a osobných rozhovorov s prednášajúcimi na seminároch Book Citation Index, Regional Journal Expansion & Criteria...

Research & Development

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva patria dnes medzi prioritné úlohy odborníkov a vedeckých pracovníkov Slovenska. Dlhodobo sa tejto problematike venujú aj pracovníci...

Infomix

Celoslovenská konferencia OPIS

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 10. mája 2012 konala celoslovenská konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Jej výsledkom okrem iného bolo      aj...

Infomix

Digitalizácia matrík židovských náboženských obcí v ČR

Národný archív ČR na svojej webovej stránke (www.nacr.cz) zverejnil informáciu o ukončení digitalizácie matrík židovských náboženských obcí uložených v Národnom archíve ČR. Ide o...

Infomix

Moderné databázy 2012 – Architektúra informačných systémov

Databázy, architektúra informačných systémov (IS) a najnovšie trendy   v tejto oblasti budú predmetom pripravovanej konferencie spoločnosti KOMIX, s. r. o., s názvom Moderní...

Infomix

Nové odporúčanie EK o digitalizácii kultúrneho dedičstva

Dňa 27. októbra 2011 Európska komisia v Bruseli pod číslom K(2011) 7579 vydala svoje odporúčanie o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych...

Infomix

Jubilejná konferencia „Knihovny současnosti“

Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Ústřední knihovnická rada ČR pripravili na 11. – 13. septembra 2012 20. ročník konferencie Knihovny současnosti 2012.Jubilejný ročník sa bude niesť v...

Infomix

Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského knihovníctva

V rámci prípravy návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 mali zástupcovia z radov odbornej kultúrnej verejnosti príležitosť stretnúť sa so súčasným ministrom...

Infomix

Cena INFORUM 2012 - "citovať je jednoduché"

Citované motto patrí portálu www.citace.com, ktorý sa na tohtoročnom 18. ročníku konferencie INFORUM 2012 v Prahe stal víťazom ocenenia Cena INFORUM 2012 za výrazný počin na poli...

IFLA

Satelitná konferencia IFLA

Na pôde fínskej Kuopio Academy of design, Savonia University of Applied Sciences, sa 9. – 10. augusta 2012 uskutoční satelitná konferencia IFLA 2012 s názvom Global policies, Imperatives and...

Infomix

Biblioweb 2012 – ocenenie webovej prezentácie knižníc

Svaz knihovníků a informačných pracovníků ČR (SKIP) rozganizoval pod záštitou Asociácie krajov Českej republiky v poradí už 13. ročník súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice s...

Internet

TOP WebLib 2011

Hlavný cieľ súťaže – podporovať rozvoj a skvalitňovanie webových prezentácií a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať  informačno-komunikačné technológie na...

From events

ANL+ ako bibliografia novej generácie

Univerzitná knižnica v Bratislave privítala na svojej pôde dňa 3. mája 2012 zástupcov z radov odbornej knihovníckej verejnosti. Dôvodom bol seminár s názvom ANL+ aneb článková...

From events

Medzinárodná konferencia PATLIB 2012

Tohtoročná medzinárodná konferencia PATLIB 2012, ktorú organizuje Európsky patentový úrad, sa konala 30. mája – 1. júna 2012 v najpriemyselnejšom meste Anglicka, Manchestri. Zúčastnilo...

From events

"Knowledge transfer study 2010 - 2012" - expertný workshop

Dňa 25. apríla 2012 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva ČR v Prahe konal expertný workshop zameraný na problematiku transferu znalostí vytvorených na univerzitách a verejných...

IFLA

Seriály na WLIC 2012 v Helsinkách

O necelé 2 mesiace (11. – 17. augusta 2012) sa hlavné mesto Fínska Helsinky stane dejiskom významného celosvetového odborného podujatia The World Library and Information Congress (WLIC)...

Projects

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia...

Popularization of science

Atlantis Science Center – Svet vedy a objavov na dosah

Život 21. storočia do značnej miery determinuje svet informačných technológií, ktorý sa vyvíja každým zlomkom sekundy. Využitím interaktívnej formy výučby sa rozhodli zakladatelia...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia, nedávno sa Vám časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice predstavil v novom šate. Prostredníctvom prvého čísla roku 2012 ste sa zoznámili s aktivitami Centra...

Main Articles

Projekt Národní digitální knihovna - aktuální stav projektu

Národní digitální knihovna je souhrn aktivit, které provozuje Národní knihovna ČR spolu s Moravskou zemskou knihovnou a dalšími partnerskými institucemi směřující k digitalizaci a...

Main Articles

Situačná správa o národnom projekte SNK Digitálna knižnica a digitálny archív

Prostriedky projektu sa použijú na vybudovanie konzervačných kapacít priamo súvisiacich s digitalizáciou (čistenie, sterilizáciu, deacidifikáciu, depozity, logistiku a pod.) a ďalej na...

Advertisement

SVOP 1

Advertisement

Multidata 1

Advertisement

Atos 1