Medzinárodná konferencia PATLIB 2012

From eventsconference

Tohtoročná medzinárodná konferencia PATLIB 2012, ktorú organizuje Európsky patentový úrad, sa konala 30. mája – 1. júna 2012 v najpriemyselnejšom meste Anglicka, Manchestri. Zúčastnilo sa jej 173 účastníkov z 27 európskych krajín.

Zatiaľ čo predchádzajúca konferencia mala vzdelávací charakter so zameraním  na tri hlavné okruhy: nástroje, duševné vlastníctvo a pracovné postupy, tohtoročná sa sústredila na posilnenie fungovania siete stredísk PATLIB s možnosťou prezentovať svoje aktivity, skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Na konferencii rezonovali témy ako „Spolupráca medzi sférou duševného vlastníctva a inovačnými sieťami v Európe“,  „Nástroje na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou“, „Úspešné riadenie stredísk PATLIB“. Podnetnou úvodnou prezentáciou zaujal Richard Gallafent z právnickej firmy Gallafents z Veľkej Británie, ktorý sa zameral na postavenie patentového zástupcu, poskytovanie právnych a poradenských služieb pre začínajúcich aj skúsených vynálezcov v rámci patentového strediska. Nigel Spencer z British Library z Londýna prezentoval prípadovú štúdiu Strediska pre podnikanie a duševné vlastníctvo v British Library, pričom stredisko primárne orientuje svoje služby na podnikateľskú sféru, predovšetkým na malé a stredné podnikateľské subjekty.

Na tohtoročnej medzinárodnej konferencii vystúpili takmer všetky strediská PATLIB, ktoré sa zúčastňujú pilotného projektu. Informovali najmä o dosiahnutých výsledkoch v oblasti sofistikovanejších rešeršných služieb, vzdelávania a spolupráce. Okrem toho informovali o používaných nástrojoch pri rešeršných službách, skúsenostiach            s používanými nástrojmi na vizualizáciu pri patentových analýzach a sledovaní trendov a o nových službách.

FOTO: Mária Harachová (prvá zľava), Ľubomír Kucka (druhý zľava)  

Medzi pozoruhodné príspevky patrili príspevky Mustafu Cakira  zo strediska PATLIB pôsobiaceho vo Vedecko-technologickom centre Ege Univerzity v tureckom Izmire, ktoré boli zamerané na poskytovanie patentových služieb s pridanou hodnotou a patentové štatistiky v oblasti zdravotníctva a príspevok Pavla Jirmana z Českej republiky. Podrobne informoval o službách strediska PATLIB Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID z Hradca Králové, pričom ťažisko prezentácie bolo zamerané na prácu v oblasti duševného vlastníctva so žiakmi základných škôl.

ARID spolupracuje s holandskou nadáciou „Deti a veda“ a s Úřadom průmyslového vlastníctví ČR. Z hľadiska pomoci začínajúcim vynálezcom bola inšpiratívna prezentácia Jouni Hynynena z Centre for Economic Development z Fínska, v ktorej ilustroval tzv. „vynálezcovskú cestovnú mapu“; jej cieľom je uľahčiť orientáciu v oblasti duševného vlastníctva a názorne demonštrovať formy ochrany.
PATLIB Centrum pri CVTI SR prezentovalo dosiahnuté skúsenosti v prednáške „Skúsenosti PATLIB strediska Bratislava s používaním nových nástrojov“, ktorej autormi boli PhDr. Mária Harachová a PhDr. Ľubomír Kucka. Prvá časť príspevku obsahovala informácie o zameraní CVTI SR, jeho hlavných aktivitách, účasti na projektoch a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov strediska PATLIB počas účasti na pilotnom projekte. Druhá časť príspevku bola zameraná na komparáciu a evaluáciu nástrojov umožňujúcich vizualizáciu výsledkov v rešeršných službách.
Konferencie sa zúčastnili všetky slovenské strediská PATLIB, nakoľko v tomto roku im Európsky patentový úrad hradil 75 % nákladov.

Počas konferencie mali účastníci pilotného projektu PATLIB, ale aj ďalšie nezapojené strediská PATLIB a patentové úrady možnosť prezentovať svoje dosiahnuté výsledky vo vystavovateľských stánkoch. Využilo ju Rumunsko, Poľsko, Česko, Lotyšsko, Litva, Veľká Británia, Turecko, Estónsko a EPÚ. Prostredníctvom plagátov z našich podujatí sme dokumentovali všetky aktivity nášho strediska aj my. Medzi ďalších „nepatentových“ vystavovateľov patrili najmä Enterprise Europe Network (EEN) a firmy Questel, Minesoft, Jouve ap.

Share:
Issue content