Nové odporúčanie EK o digitalizácii kultúrneho dedičstva

Infomixdigitalizationcultural heritage

Dňa 27. októbra 2011 Európska komisia v Bruseli pod číslom K(2011) 7579 vydala svoje odporúčanie o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov.

Odporúčanie je venované téme digitalizácie a uchovávania digitálnej formy kultúrneho dedičstva členských krajín Európskej únie; podrobnejšie sa zaoberá úlohami a postavením Europeany, európskej digitálnej knižnice, ktorá je zároveň knižnicou, múzeom aj archívom.

Členským štátom odporúča naďalej podporovať rozvoj digitalizácie materiálu knižníc, archívov a múzeí, ďalej zvyšovať objem prostriedkov do tejto oblasti v záujme zachovania a sprístupňovania kultúrneho dedičstva v digitálnom prostredí v spolupráci členských krajín. Okrem financovania z verejných zdrojov a zo štrukturálnych fondov EÚ odporúča spoluprácu kultúrnych inštitúcií so súkromným kapitálom formou PPP projektov za predpokladu dodržania podmienok, ktoré sa týkajú hlavne rešpektovania práv duševného vlastníctva, nevýhradnosti v zmysle pravidiel EÚ pre hospodársku súťaž a s lehotou preferenčného obchodného používania alebo využívania nie dlhšou ako sedem rokov. Pri uzatváraní dohôd o spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom pri digitalizácii zbierok v kultúrnych inštitúciách treba dbať na zásady transparentného výberového konania. Veľmi dôležitou podmienkou pri uza-
tváraní týchto dohôd by mala byť dohoda o dostupnosti digitalizovaného materiálu prostredníctvom Europeany
s prednosťou bezplatného prístupu k výsledkom digitalizácie.

V „Odporúčaní“ je aj orientačná tabuľka s počtom minimálneho príspevku, ktorý sa očakáva od jednotlivých členských štátov EÚ. Slovensko, ktoré do októbra 2011 do fondu Europeany prispelo 84 858 digitálnymi objektmi, by malo podľa odporúčania EK prispieť do konca roku 2015 minimálne 243 000 digitálnymi objektmi pri predpokladanom objeme celkového fondu Europeany 30 miliónov objektov.

Celý text Odporúčania je na webovej stránke: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/sk.pdf

Share:
Issue content