Technická normalizácia – činnosť TK 69

Standards and standardizationStandards and standardization

Na Slovensku sú pojmy technický predpis a technická norma definované práve zákonom č. 264/1999 Z. z., a to v § 4 technický predpis, v § 5 technické normy, v § 6 tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem. V § 7 zhoda so slovenskými technickými normami a odsek 3 priamo definuje, že dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné. STN tak dostáva nové postavenie – dobrovoľnosť, teda nezáväznosť. Norma sa aj napriek dobrovoľnosti stáva zárukou, že jej dodržanie sa bude považovať za splnenie technických požiadaviek, a ak je norma harmonizovaná s technickým predpisom, za splnenie ním stanovených požiadaviek. Vo všeobecnosti teda majú normy postavenie nezáväznosti. V prípade ich citácie v záväznom právnom predpise sa stávajú záväznými a ďalšia možnosť zvýšenia ich právnej sily je vyžadovanie dodržiavania STN priamo
v zmluvách.1 Práca na technickej normalizácii je službou na poli vedy a technológie, ktorá je poskytovaná pre celú spoločnosť. Celá národná ekonomika profituje z výsledkov technickej normalizácie.

Slovensko a samostatná technická
normalizácia

Činnosť samostatnej technickej normalizácie na Slovensku sa datuje od 1. 1. 1993, keď v zmysle zákona č. 2/19932 Zb. zo 16. 12. 1992 bol zriadený Ústav pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), následne k 1. 1. 1993 zriadil ÚNMS SR Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) ako rozpočtovú organizáciu. SÚTN bol 1. 1. 1999 preklasifikovaný na štátnu príspevkovú organizáciu.

Pôsobnosť SÚTN v oblasti technickej normalizácie je univerzálna a zahŕňa všetky oblasti národného hospodárstva
a všetky oblasti ľudskej činnosti, kde sa uplatňujú normalizačné princípy. Pri svojej činnosti sa SÚTN opiera o prácu odborníkov združených v technických komisiách (TK). Prvé TK (resp. TNK – technické normalizačné komisie) vznikli už
v roku 1993. Boli zakladané so zámerom vytvoriť stále skupiny odborníkov zastupujúce zainteresované subjekty, ktoré sa budú priebežne zaoberať tvorbou noriem v danej odbornej oblasti. Ich hlavnou náplňou v začiatkoch činnosti bola hlavne tvorba pôvodných slovenských technických noriem.

SÚTN ako národný normalizačný orgán (www.sutn.sk) je členom týchto medzinárodných komisií: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO – www.iso.org)
a Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC – www.iec.ch). Riadne členstvo má SÚTN v európskych normalizačných komisiách Európska komisia pre normalizáciu (CEN – www.cen.eu) a Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC – www.cenelec.eu).

Medzinárodná spolupráca

Slovenský ústav technickej normalizácie je od 1. 1. 2000 rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR) určenou právnickou osobou na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem (STN) podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

SÚTN zodpovedá za proces tvorby noriem od zostavenia plánu technickej normalizácie (TN) až po vydanie noriem a normalizačných publikácií. Udržiava sústavu národných noriem STN, udržiava a sprístupňuje fondy európskych noriem EN a medzinárodných noriem ISO, ako aj zahraničných noriem. Poskytuje rešerše z databáz – jednorazové alebo trvalé sledovanie. Slovenské technické normy STN sú k dispozícii
v tlačenej alebo elektronickej podobe; ich aktuálny zoznam je k dispozícii v
internetovej predajni na webovej stránke SÚTN.

Odbornú prácu v medzinárodných normalizačných organizáciách vykonávajú technické komisie (TC) a subkomisie (SC). Prácu v TC/SC organizujú ich predsedovia a tajomníci. Návrhy noriem tvoria experti v pracovných skupinách (WG), ktoré sú podriadené TC alebo SC.

SÚTN oznamuje Ústrednému sekretariátu ISO svoj záujem
o normalizačnú prácu v jednotlivých TC/SC, a to ako P-člen (participant) alebo ako O-člen (observer), alebo sa rozhodne, že nebude ani P-členom, ani O-členom v danej TC/SC, a vtedy nemá právo ani povinnosť zúčastňovať sa na práci
v TC/SC. Dostáva však všetky návrhy noriem v etapách DIS (draft international standards), FDIS (final draft international standards) a má právo o nich hlasovať.

l P-člen má povinnosť aktívne pracovať v TC/SC, vyjadrovať sa, pripomienkovať a hlasovať o všetkých dokumentoch TC/SC, menuje delegáta na zasadnutie TC/SC a ospravedlňuje neúčasť, nominuje experta do pracovných skupín.

l O-člen sleduje prácu v TC/SC ako pozorovateľ, dostáva dokumenty TC/SC, má právo predkladať pripomienky a zúčastňovať sa na zasadnutiach, môže hlasovať o návrhoch noriem, avšak nemá právo hlasovať o návrhu novej práce a ani nominovať experta do pracovných skupín.

Všetky normy a ostatné publikácie vydané v ISO sú predmetom systematickej previerky s cieľom určiť, či môžu byť potvrdené, revidované alebo zmenené, prepracované do inej formy publikácie alebo zrušené. V ISO sa systematické previerky vykonávajú v stanovených intervaloch, spravidla
5 rokov po vydaní publikácie. Termíny previerok sa môžu skrátiť na žiadosť ústredných sekretariátov ISO alebo minimálne dvoch národných orgánov.

Technická komisia 69 (TK 69)

Technická komisia TK 69 s pôvodným názvom Terminológia bola zriadená 24. 4. 1996. Rozsah pôsobnosti tejto národnej komisie bol totožný s obsahom medzinárodnej technickej komisie ISO/TC 37 Terminológia a ďalšie jazykové a obsahové zdroje a zameral sa na normalizáciu princípov a metód terminologickej činnosti a spolupráce.

V novembri 1998 na riadnom zasadnutí TK 69 prijali členovia komisie návrh na rozšírenie pôsobnosti TK 69 o oblasť dokumentácie a vedeckých informácií, ktorú na medzinárodnej úrovni zastrešuje ISO/TC 46 Informácie a dokumentácia. V súvislosti s novou náplňou komisie sa zmenil aj názov TK 69 na Terminológia. Informácie a dokumentácia.

Tajomníkom komisie bol od jej založenia pracovník Slovenského ústavu technickej normalizácie. K októbru 2012 mala TK 69 12 členov. Zoznam členov s doplňujúcimi informáciami je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Proces prijímania a vyraďovania členov a hlasovania je presne definovaný v Štatúte
a rokovacom poriadku technických komisií.

V SÚTN bolo doteraz založených 116 technických komisií
a 7 pracovných skupín (PS). TK nemajú právnu subjektivitu
a rozhodnutia technických orgánov (TK/SK/PS) majú pre SÚTN charakter odporúčania.

Zoznam členov TK 69 Terminológia.
Informácie a dokumentácia

k 15. 10. 2012
nájdete na webovej stránke:

http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=903


 

Meno

Pracovisko

e-mail

Predseda

PhDr. Mária Žitňanská

Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

       maria.zitnanska@cvtisr.sk

Tajomníčka

Ing. Ivana Hrubá

Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava

ivana.hruba@sutn.gov.sk

Členovia

Ing. Nadežda Andrejčíková

Cosmotron Slovakia, s. r. o., Kopčany

 andrejcikova@cosmotron.cz

Ing. Alojz Androvič, CSc.

Univerzitná knižnica, Bratislava

androvic@ulib.sk

PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Univerzita Matej Bela,  Fakulta humanitných vied, Katedra romanistiky, Banská Bystrica

chovancova@fhv.umb.sk

prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

Slovenská národná knižnica, Martin

katuscak@snk.sk

PhDr. Judita Kopáčiková

Staromestská knižnica, Bratislava

kopacikova@starlib.sk

Mgr. Lucia Lichnerová

Univerzita Komenského,  Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava

lucia.lichnerova@fphil.uniba.sk

Mgr. Jarmila Majerová

Slovenská národná knižnica, Martin

majerova@snk.sk

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Univerzita Komenského,  Filozofická fakulta, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava

 

jela.steinerova@fphil.uniba.sk

 

Mgr. Miroslava Snopková

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava

miroslava.snopkova@enviro.gov.sk

 

Mgr. Iveta Vančová

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

ivettav@juls.savba.sk

 

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

Univerzita Komenského,  Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Bratislava

jana.raksanyiova@fphil.uniba.sk


tab. 1 Zoznam členov TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia k 15. 10. 2012


 

Štatút technických komisií

Základným dokumentom upravujúcim činnosť TK je Štatút
a rokovací poriadok technickej komisie, je dostupný na webovej adrese: www.sutn.gov.sk /Technická normalizácia/Technické komisie/Národné TK. Dokument o. i. stanovuje aj postup SÚTN na odstránenie pasivity, resp. nedostatočnej činnosti TK, a pri zrušení TK. Založenie a zrušenie TK oznamuje SÚTN vo Vestníku ÚNMS SR a na svojej webovej stránke.

Rozhodnutia technických komisií, subkomisií (SK) a pracovných skupín (PS) majú pre SÚTN charakter odporúčania.

Strategické vyhlásenie

Od roku 2003 musí každá komisia vypracovať Strategické vyhlásenie (SV). Tento dokument vo svojich častiach presne vymedzuje rozsah pôsobnosti TK (SK), potreby trhu, plán práce, ako aj pravidelnú previerku noriem. Strategické vyhlásenie TK sa aktualizuje minimálne raz za dva roky, časti Plán práce a Pravidelná previerka noriem sa aktualizujú každý rok k 31. januáru.

Strategické vyhlásenie TK 69 sa reviduje každoročne buď priamo na svojom zasadnutí, alebo korešpondenčne.

Plán práce

Plán práce TK 69 sa každoročne aktualizuje podľa potrieb trhu, finančných možností SÚTN, finančných možností zainteresovaných inštitúcií a podľa pracovnej vyťaženosti spracovateľov noriem.

Pri spracovaní noriem sa spolupracuje prevažne so Sloven-
skou národnou knižnicou v Martine, Univerzitnou knižnicou
v Bratislave, Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK
a Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV. Táto spolupráca sa predpokladá aj do budúcna, nie je však vylúčené jej rozšírenie o ďalšie organizácie, ak si to tematika pripravovaných noriem vyžiada.

V TK 69 nie je zatiaľ zastúpená oblasť vydavateľská a polygrafická. V prípade, že sa táto situácia zmení, zreviduje sa STN 01 0199.

Previerky STN

Pravidelná previerka noriem (pôvodných STN) obsahuje zo-
znam všetkých noriem, za ktoré TK 69 zodpovedá, spolu s dátumom vydania najnovšej verzie vrátane zmien, ale
s vylúčením prác uvedených v aktuálnom pláne.

Normy sa preverujú z hľadiska aktuálnosti a prípadného kon-
fliktu s európskymi normami.

Pre každú normu treba stanoviť dátum previerky a výsledok previerky spolu s určením zodpovednosti (osoba, skupina, prípadne celá TK).

Výsledok previerky je súčasťou aktuálneho strategického vyhlásenia, ktoré je dostupné na webovej adrese: http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1173.

 


STN

Názov

Dátum vydania schválenia

Dátum

previerky

výsledok

Zodpovednosť

STN 01 0191

Formálna úprava jednorázových bibliografických súpisov

1981

revidovať
2012

TK 69

STN 01 0180

Medzinárodné desatinné triedenie. (MDT) Výber najdôležitejších znakov

1984

revidovať
2012

STN 01 0168

Tvorba menného záhlavia

1987

revidovať
2012

STN 01 0169

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

1989

revidovať
2012

STN 01 0172 – ISO 5964

Pokyny pre spracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

1991

ponechať v platnosti
2012

STN 01 0199

Vydavateľská úprava odborných časopisov

1975

2014

STN 01 0166

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

1993

2016


tab. 2 Strategické vyhlásenie


Činnosť národnej TK 69 sa zameriava okrem už spomínaných pravidelných previerok pôvodných noriem STN aj na preberanie medzinárodných noriem z oblasti ISO/TC 46 Information and Documentation (Informácie a dokumentácia) a ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources (Terminológia a ďalšie jazykové a obsahové zdroje).

V týchto komisiách nemá SÚTN P-členstvo ani O-členstvo.

V ISO/TC 46 (vrátane SC) bolo doteraz vypracovaných 110 normalizačných dokumentov, z toho priamo pod TC bolo vypracovaných 42 dokumentov.

V ISO/TC 37 bolo doteraz vypracovaných 38 normalizačných dokumentov.

Preberanie noriem a ich financovanie

TK 69, rovnako ako aj ostatné TK, na svojich zasadnutiach navrhuje, prerokúva a vypracúva podklady na zostavenie plánu technickej normalizácie na základe požiadaviek zastúpených zákazníkov a väzieb na európsku a medzinárodnú normalizáciu. Navrhuje spôsob preberania noriem do sústavy STN podľa kritérií stanovených SÚTN, odporučí spracovateľa
a spolu so zástupcom SÚTN dohodne možnosť financovania spracovania noriem.

Do sústavy slovenských technických noriem sa môžu prevziať medzinárodné alebo európske normy buď prekladom, alebo prevzatím originálu, alebo prevzatím tak, že je oznámené vo Vestníku ÚNMS SR, že norma bola zaradená do sústavy STN (pri medzinárodných normách sa tento spôsob prevzatia neuplatňuje).

Z oblasti pôsobnosti TK 69 bolo doteraz prevzatých 56 medzinárodných a európskych noriem, z toho 13 už bolo nahradených novšími verziami noriem a 4 boli zrušené v ISO bez náhrady.

Tieto normy sú prevzaté do sústavy STN buď prekladom do slovenského jazyka, alebo sú prevzaté originálom (telo normy je v anglickom jazyku, prípadne v českom jazyku – preklad ISO normy) s národným predhovorom a národnou prílohou.

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. § 7 „náklady na tvorbu STN uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie. Náklady na tvorbu STN, vrátane harmonizovaných STN, ktoré sa spracúvajú na základe požiadaviek ministerstiev, uhrádza Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR).“

Spracovanie prekladov noriem EN a ISO do sústavy STN je limitované finančnými možnosťami SÚTN, preto je na spracovanie noriem prekladom, ale aj revízii pôvodných STN potrebné hľadať možnosti financovania mimo SÚTN.

Zoznam platných a zrušených STN
v pôsobnosti TK 69 je zverejnený na
webovej stránke:

 http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=902


Číslo normy ISO

Triediaci znak STN

Názov normy

Rok vydania

STN ISO 690

 01 0197

Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie

2012

STN ISO 2788

 01 0193

Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru

2011

STN ISO 11620

 01 0149

Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

2010

STN ISO 860

01 0010

Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov

2010

STN ISO 9707

 01 0175

Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií

2010

STN ISO 2789

 01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika
Norma bola zrušená 01. 04. 2004 a nahradená normou STN EN ISO 2789 (01 3026):2004

2001

STN EN ISO 2789

01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika (ISO 2789: 2003)
Norma bola zrušená 01. 08. 2007 bez náhrady

2004

STN ISO 2789

 01 0150

Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika

2009

STN ISO 3297

 01 0187

Informácie a dokumentácie. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN)

2008

STN ISO 21127

 01 0157

Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií kultúrneho dedičstva

2008

STN EN ISO 3166-1

 01 0190

Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín ( ISO 3166-1:2006)

2008

STN ISO/IEC 13250

01 0157

Informačné technológie. Aplikácia SGML. Mapy námetov

2007

STN ISO 12199

01 0183

Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke

2006

STN ISO 1087-2

 01 0012

Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie

Táto norma bola zrušená 01. 07. 2012 bez náhrady

2006

 

STN ISO 639-2

01 0400

Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy

2006

STN ISO 17933

 01 0156

Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI)

2006

STN ISO 2108

 01 0189

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

2006

STN ISO 12616

 01 0156

Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia

2006

STN ISO 639-1

 01 0400

Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy

2006

STN ISO 704

01 0013

Terminologická práca. Princípy a metódy

2005

STN ISO 8459-5

 01 0155

Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát

2005

STN ISO 3901

 01 0152

Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC)

2004

STN ISO 5127

 01 0165

Informácie a dokumentácia. Slovník

2004

STN ISO 15706

01 0153

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN)

2004

STN ISO 15707

 01 0154

Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC)

2004

STN ISO 2108

 01 0189

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01.06. 2006 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189):2006

2002

STN ISO 1087-1

 01 0012

Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia

2003

STN ISO 215

 01 0177

Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií

2002

STN ISO 10444

 01 0176

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej správy (ISRN)
Norma bola zrušená 01. 02. 2009 bez náhrady

2002

Podsvietiť tmavo

STN ISO 3297

 01 0187

Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2008

2001

STN ISO 999

 01 0192

Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov

2001

STN ISO 9707

 01 0175

Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií (ISO 9707:1991)
Norma bola zrušená 01. 08. 2010 a nahradená normou STN ISO 9707 (01 0175): 2010

2001

STN ISO 690-2

 01 0197

Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012

2001

STN ISO 4

 01 0196

Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a názvov dokumentov

2001

STN ISO 1951

 01 0503

Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v terminografii

2001

STN ISO 10957

 01 0178

Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN)

2001

STN ISO 23950

 01 0147

Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu

2001

STN ISO 2709

01 0148

Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií

2000

STN ISO 10160

 01 0151

Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia

2000

STN ISO 11620

 01 0149

Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

Táto norma bola zrušená 01. 05. 2010 a nahradená normou STN ISO 11620 (01 0149):2010

2000

Podsvietiť bledo

STN ISO 10241

10 0011

Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava

2000

STN ISO 5966

01 0146

Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ
Norma bola zrušená 01. 06.2005 bez náhrady

2000

STN EN 28601

97 8601

Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času
Norma bola zrušená 01. 06. 2009 bez náhrady

2000

STN ISO 7154

 01 0181

Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia

1999

STN ISO 1086

 01 0143

Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh

1999

STN ISO 18

 01 0145

Dokumentácia. Obsah periodík

1999

STN ISO 832

 01 0169

Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov

1998

STN ISO 860

 01 0010

Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov
Norma bola zrušená 01.02 2010 a nahradená normou STN ISO (01 0010):2010

1998

Podsvietiť bledo

STN ISO 690

 01 0197

Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra
Norma bola zrušená 01. 05. 2012 a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012

1998

STN ISO 214

 01 0194

Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu

1998

STN ISO 5963

 01 0173

Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov

1997

STN ISO 2145

 01 0184

Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov

1997

STN ISO 6357

 01 0144

Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií

1997

STN ISO 5127-1

01 0167

Dokumentácia a informácie. Slovník. Časť 1: Základné pojmy
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165): 2004

1993

STN 01 0166

 01 0166

Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií

1993

STN ISO 5127-3a

 01 0165

Informácie a dokumentácia. Slovník. Časť 3a): Akvizícia, identifikácia a analýza dokumentov a údajov
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165):2004

1993

STN ISO 2384

 01 0164

Dokumentácia. Formálna úprava prekladov

1992

STN 01 0172 -ISO 5964

 01 0172

Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

1991

STN 01 0195

 01 0195

Bibliografický záznam.
Norma bola zrušená 01. 02. 2007 bez náhrady

1990

STN 01 0169

 01 0169

Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

1989

STN 01 0189

 01 0189

Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01. 09. 2002 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189): 2006

1988

STN 01 0187

 01 0187

Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2001

1988

STN 01 0168

 01 0168

Tvorba menného záhlavia

1987

STN 01 0193

01 0193

Jednojazyčný tezaurus Zloženie, usporiadanie a formálna úprava
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normou STN ISO 2788 (01 0193): 2011

1987

STN 01 0184

 01 0184

Číselné označenie častí textov
Norma bola zrušená 01. 09. 1997 a nahradená normou STN ISO  2145 (01 0184):1997

1986

STN 01 0180

 01 0180

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov

1984

STN 01 0194

 01 0194

Referát a anotácia
Norma bola zrušená 01. 04. 1998 a nahradená normou STN ISO 214 (01 0194): 1998

1983

STN 01 0186

 01 0186

Vyjadrovanie časových údajov
Norma bola zrušená 01. 07. 2000 a nahradená normou STN EN 28601 (97 8601): 2000

1982

STN 01 0188

 01 0188

Tvorba predmetových hesiel
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normami  STN ISO 2788 (01 0193):2011; STN ISO 5963(01 0173):1997; STN 01 0172 – ISO 5964 (01 0172):1991

1982

STN 01 0192

 01 0192

Registre publikácií
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou STN ISO 999 (01 0192): 2001

 1978

STN 01 0181

01  0181

Abecedné radenie
Norma bola zrušená 01.08. 2003 bez náhrady

1977

STN 01 0199

 01 0199

Vydavateľská úprava odborných časopisov

1975

STN 01 0179

 01 0179

Skratky z oblasti vedeckých, technických a ekonomických informácií, bibliografie a knihovníctva. Skratky normalizačných organizácií a označovanie technických noriem
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady

1974

STN 01 0197

 01 0197

Bibliografické citácie
Norma bola zrušená 01. 04. 1998  a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197): 1998

1970

STN  01 0196

  01 0196

Skracovanie názvov časopisov a iných periodík
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou: STN ISO 4 (01 0196): 2001

1969

STN 01 0198

  01 0198

Formálna úprava rešerší
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady

1972


                       tab. 3 Zoznam platných a zrušených noriem v pôsobnosti TK 69


Tabuľka obsahuje všetky normy, ktoré spadajú do oblasti pôsobenia TK 69, ako aj tie, ktoré boli zrušené bez náhrady. Uvedený zoznam noriem je pre príslušnú komunitu pracujúcu s týmito normami upozornením, aby sa používali iba platné normy.

Zasadanie komisie sa uskutočňuje minimálne raz do roka, osobitné zasadania sa realizujú podľa potreby, resp. podľa potreby práve riešených úloh.

Pracovné priority:

l preberanie noriem ISO,

l preberanie noriem EN,

l priebežná previerka platných noriem,

l príprava národných stanovísk k pripravovaným medzinárodným a európskym normám z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie.

Zoznamy platných a schvaľovaných noriem, ako aj informácie o činnosti technickej komisie sa uverejňujú na internetovej stránke CVTI SR (www.cvtisr.sk), Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk) a na informačnej bráne slovenskej knižničnej a informačnej vedy InfoLib (www.infolib.sk).

Námety do plánu úloh na nasledujúci rok sa sledujú v priebehu celého roka medzi dvoma zasadnutiami a súčasťou strategického vyhlásenia je stanovenie plánu práce na nasledujúce obdobie. Tu sa však naráža na najväčšiu prekážku, a tou je zabezpečenie financovania jednotlivých noriem zaradených do návrhu na prebratie do sústavy STN prekladom.

Na rok 2012 boli v rámci TK 69 vytypované nasledujúce normy, no ich spracovanie je otázne vzhľadom na uvedenú nutnosť získať finančné prostriedky mimo SÚTN:

l ISO 10957: 2009 Information and documentation – International standard music number (ISMN) – prevziať prekladom

l ISO 15836: 2009 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – prevziať prekladom

l ISO 2146: 2010 Information and documentation – Registry services for libraries and related Organisa-
tions – prevziať prekladom

l ISO 24619: 2011 Language resource management – Persistent  identification and access in language technology applications – prevziať prekladom

l ISO 12620: 2009 Terminology and other language and content resources – Specification of data categories and management of a Data Category Registry for language resources – plánované prehodnotenie návrhu revízie normy a potreba prevzatia revízie normy do sústavy STN

l ISO 704: 2009 Terminology work – Principles and methods prevziať prekladom (až po revízii ISO 1087 v ISO/TC 37)

l ISO 1951: 2007 Presentation/representation of entries in dictionaries – Requirements, recommendations and information – prevziať prekladom

l ISO 2709: 2008 Information and documentation – Format for information exchange – prevziať prekladom

l ISO 14721: 2003 Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model – prevzatie zatiaľ neurčené

l ISO 15489-1: 2001 Information and documentation – Records management – Part 1: General – prevzatie zatiaľ neurčené

l ISO/TR 15489-2:2001 Information and documentation — Records management— Part 2: Guidelines – prevzatie zatiaľ neurčené

l ISO/DIS 16919 Space data and information transfer systems – Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories – prevzatie zatiaľ neurčené

l ISO/DIS 16363 Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories – prevzatie zatiaľ neurčené

Záver

Môžeme len dúfať, že spracovaný materiál poukáže na zložitú problematiku normalizačnej činnosti spadajúcej pod TK 69, na to, že by jej rozhodne bolo potrebné venovať v našej odbornej komunite väčšiu pozornosť. Jednak zo strany inštitúcií, ktoré by mali možnosť finančne túto problematiku podporiť, ako aj zo strany odborníkov, aby jednotlivé normy potrebné pre prácu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie boli včas identifikované a následne bol spustený proces ich preberania do sústavy STN aj s finančnou alokáciou na ich spracovanie.

Zoznam bibliografických a iných odkazov

1.  Metodické pokyny na normalizačnú činnosť, MPN 3: 2007, Preberanie európskych noriem do sústavy slovenských technických noriem. [cit. 2012-25-10] Dostupné na internete:

     http://www.sutn.sk/files/Technicka_normalizacia/Metodicke_pokyny/MPN_3_2007.pdf

2.  Metodické pokyny na normalizačnú činnosť, MPN 5: 2002, Normalizačná spolupráca s ISO a IEC. [cit. 2012-25-10] Dostupné na internete: http://www.sutn.sk/files/Technicka_normalizacia/Metodicke_pokyny/MPN_5_2002.pdf

3.  ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources. [cit. 2012-25-10] Dostupné na internete:
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48104

4.  ISO/TC 46 Information and documentation. [ cit. 2012-25-10] Dostupné na internete: http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48750

5.Štatút a rokovací poriadok technickej komisie, SÚTN, Bratislava, február 2008. [cit. 2012-25-10] Dostupné na internete: www.sutn.gov.sk /Technická normalizácia/Tech-
nické komisie/Národné TK.

6.  Zákon č. 264 zo 7. septembra 1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z. z. [online] [ cit. 2012-25-10] Dostupné na internete: http://www.tsup.sk/files/264_1999.pdf

7.  Zákon 2/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov Z. z. [online] [ cit. 2012-25-10] Dostupné na internete:
http://www.ujd.gov.sk/zakony/zakon2-1993.htm

8.  ŽITŇANSKÁ, Mária: Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov – činnosť TK 69. Bratislava : CVTISR, 2007, roč. 11, č. 1 (2007), s. 36-40. ISSN 1336-0779. [cit. 2012-25-10] Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/buxus/itlib/itlib071/zitnanska.htm

 

Share: