Aplikácia eye-trackingu vo výskume čítania

Main Articlesreadingeye-tracking

Čítanie je jedným z najtrvalejších a najvýznamnejších kognitívnych vynálezov ľudstva (Huetting a Mishra, 2014). Mnohé z charakteristických čŕt a aspektov vyjadrovania a myslenia nielen v literatúre, filozofii, vede, ale i v hovorených prejavoch gramotných ľudí, ktoré sa v minulosti považovali za samozrejmé, nie sú prirodzenou súčasťou ľudskej existencie – objavili sa práve vďaka zdrojom, ktoré umožnila a sprístupnila technológia písania (Ong 2002, s. 9).

Najlepším dôkazom aktuálnosti a dôležitosti problematiky čítania a čitateľskej gramotnosti je mimoriadny nárast objemu výskumnej agendy v tejto oblasti. Výskumné iniciatívy vychádzajú z rozdielnych teoretických východísk a prinášajú veľmi rôznorodé výsledky a ich interpretácie (Mangen a Weel, 2016). „Off-line“ (post-procesuálne) merania schopností porozumieť prečítanému majú síce veľký význam, no sú bezpochyby ďalej od reálneho procesu čítania (Kuperman, Matsuki a Van Dyke, 2018). Z tohto hľadiska sú výrazným prínosom technologicky podporované výskumy a štúdie pohybu očí pri čítaní (eye-tracking). Kuperman, Matsuki a Van Dykeová (2018) prostredníctvom eye-trackingových štúdií demonštrujú, že rozdiely v schopnostiach čitateľov sú evidentné práve v týchto „online“ (procesuálnych) meraniach, ktoré môžu určiť čitateľské výkony priamo v procesoch čítania (napr. referenčné rozlišovanie, monitorovanie koherencie a konzistencie atď.) a variabilitu čitateľských zručností.


The Application Eye-traking Method of Reading Research

The eye-tracking method has expanded the possibilities of reading research. Based on the outputs of this method, we can study the oculomotor and cognitive activity of recipients in this process. Based on the monitoring of fixations, saccades, their amplitudes, length, extent, sequence, and gaze paths, we can indicate, for example, certain reading strategies, speed, and level of reading skills, parafoveal effect, spatial navigation, reading control or problematic aspects of the text and its perception.

Factors that affect eye movements when reading are the reader himself, the form of the material and textual characteristics, the linguistic parameters of the text, instructions, hypertextuality, and the layout of elements in the interface of the digital environment and other external factors. The purpose of this study is to discuss how eye-tracking technology has been applied in research of reading and to summarise the current state of relevant knowledge.

Share: