Otázkou „Kde sú tie informácie, …?

Speech

Where is the Life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

T. S. Eliot: The Rock, 1934.

 

Otázkou „Kde sú tie informácie, …?“ básnik už nepokračuje, v najširšom kontexte vedy a výskumu si ju však kladie každý vedecký pracovník. Pri hľadaní odpovedí sa často obracia na nás, informačných špecialistov: knihovníkov, informatikov či kurátorov. Nie, netreba na všetky otázky odpovedať, môžeme však spolupracovať v jednotlivých fázach výskumného cyklu a prispieť  ku správe výskumných údajov, vedeckých informácií a špeciálnych znalostí z praktického i metodologického hľadiska.

Podpora vedy, výskumu a vzdelávania  patrí k štatutárnym úlohám CVTI SR. Realizuje sa najmä prevádzkou a rozvojom informačných systémov pre výskum a vývoj, budovaním vedeckých knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb, vrátane špecializovaného vzdelávania. Sem sa radí aj národný projekt NISPEZ IV  ̶  Informačný systém výskumu a vývoja  ̶  prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií a národný projekt DC VAV II ̶ Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja, ktoré sú zamerané na budovanie a prevádzkovanie informačných systémov pre vedu a výskum. Jedným z výstupov uvedených projektov bude implementácia Komplexného informačného systému získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických údajov a publikácií vrátane sprístupnenia nástrojov a aplikácií pre podporu vedy a výskumu (KOMIS). Tento informačný systém reflektuje na všetky vrstvy výskumného ekosystému, z ktorých je zostavená pomyselná  pyramída DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom).

Výskumné údaje sú dôležitým aktívom výskumného procesu. Vyžadujú kontinuálnu pozornosť a systematickú správu  počas celého výskumu a  často i nad tento rámec. Výskumné údaje majú prirodzený životný cyklus, ktorý začína už vo fáze formulovania výskumného zámeru a plánovania výskumu a uzatvára sa ich opakovaným využitím. Budovaný IS bude podporovať všetky fázy životného cyklu výskumných údajov sú to: plánovanie, tvorba, spracovanie, analýza, ochrana, zdieľanie a opakované využitie.   

Vedecké informácie sú na vstupe i výstupe vedeckovýskumných aktivít. Patria sem predovšetkým tradičné odborné publikácie, počnúc akademickými prvotinami až po špecializované štúdie. V rámci KOMIS sa bude naďalej sprostredkovať prístup k rozsiahlemu portfóliu globálnych vedeckých informačných prameňov. Obdobná pozornosť sa bude venovať domácej vedeckej produkcii s dôrazom na otvorený prístup k dosiahnutým výsledkom, ako aj so zámerom hodnotenia kvality a výkonnosti organizácií VaV a vysokých škôl. Centrálne registre publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ, CREUČ) a tiež systém SK CRIS, ktoré budú integrálnou súčasťou portfólia KOMIS netreba osobitne predstavovať.

Znalostnú ponuku CVTI SR reprezentuje systematicky budovaný fond vedeckej knižnice ktorý  pokrýva široké spektrum tematických oblastí a publikačných foriem.  Digitálna knižnica sa priebežne obohacuje o digitalizáty žiadaných publikácií, ku ktorým poskytuje vzdialený prístup. Segment elektronických informačných prameňov zastrešuje projekt Informačný systém výskumu a vývoja  ̶ prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, ktorý  bude zabezpečovať akumuláciu vedeckých informácií a ich štruktúrované sprístupňovanie prostredníctvom centrálnej prezentačnej platformy v podobe integrovaného portálu.  

Vývoj rozsiahleho informačného systému na podporu VaV si vyžaduje tvorivú spoluprácu zainteresovaných odborníkov, ako aj  budúcich používateľov. Tomu odpovedá aj zámer redakcie nášho časopisu, poskytnúť priestor na publikovanie najnovších poznatkov z oblastí knižničnej a informačnej teórie i praxe. Od názvoslovia a výkladu pojmov informačnej vedy až po rozvoj informačnej gramotnosti, od výskumu čítania po trendy vyhľadávania, od propagácie EIZ až po virtuálnu realitu, od koncepcie mestskej knižnice až po národnú stratégiu otvorenej vedy. To všetko sú relevantné témy, ktoré nás inšpirujú, odborne obohacujú a posúvajú vpred.     

Údaje, informácie a znalosti sú základnými vrstvami pyramídy múdrosti. Nie každému sa pošťastí dosiahnuť jej vrchol.  Zmyslom nášho povolania je však prispieť k budovaniu oného chrámu poznania a ochraňovať  každú jeho tehličku, každý zo stupienkov vedeckého rozvoja (postznalostnej?) spoločnosti.   

 

Ing. Alojz Androvič

alojz.androvic@cvtisr.sk

(Centrum vedecko-technických informácií SR)

 

Share: