Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave. 2. časť / Phenomenographic research of Information Literacy of Beginning Student of Comenius University in Bratislava – Part 2

Main Articlesinformation society

Hoci naším hlavným výskumným problémom v kontexte zvoleného metodologického prístupu fenomenografie bolo zmapovať koncepcie informačnej gramotnosti výskumnej vzorky príslušníkov takzvanej Generácie Z či postmiléniovej generácie, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie a ktoré sme predstavili v prvej časti nášho článku, výskum priniesol aj mnoho zaujímavých zistení o rôznych ďalších aspektoch informačnej gramotnosti a informačného správania tejto sociálnej skupiny, ktoré bližšie predstavíme v pokračovaní článku.


The second part of the paper presents the results of the content analysis of the author’s dissertation research focused on the analysis of five selected aspects of information literacy and information behaviour of the research sample. The first aspect is the use of information resources, where the author evaluates work with Internet, book and other types of resources, paying particular attention to the issue of human resources and cooperation. Other characterized attributes of the information process are obstacles, emotions and uncertainty factors. In the fifth aspect, respondents’ ideas about the concept of information as well as criteria for assessing its veracity are categorized. At the end of the paper the author summarizes the most important findings of the research, which include low awareness of plagiarism among secondary school leavers, as well as indifferent access to the use of information sources by their teachers, and suggests measures to improve the state of the problem.

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave – 1. časť│Phenomenographic Research of Information Literacy of Beginning Students of Comenius University in Bratislava – Part 1

Share:
Issue content