Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave – 1. časť│Phenomenographic Research of Information Literacy of Beginning Students of Comenius University in Bratislava

Autor: Jakub Fázik
Číslo: 3/2019 - záverečné práce
Rubrika: Hlavné články / Main Articles
Kľúčové slová: informačná gramotnosť

Článok predstavuje výber najdôležitejších častí z autorovej dizertačnej práce. V teoretických východiskách článok poukazuje na súvis problematiky informačnej gramotnosti s pedagogickými disciplínami a pedagogickým výskumom a stručne popisuje  fenomenografiu, ako zvolenú výskumnú metódu z množiny alternatívnych prístupov k problematike. Osobitnou časťou teoretických východísk je podrobný prehľad obsahovo a metodologicky relevantných výskumov. Následne autor oboznamuje s dizajnom vlastného fenomenografického výskumu a prezentuje najdôležitejšiu časť jeho výsledkov – opis troch kategórií informačnej gramotnosti – vrátane dvoch vlastných modelov.


The article presents a selection of the most important parts of the author’s dissertation. In the theoretical background, the article points to the connection of information literacy with pedagogical disciplines and pedagogical research and briefly describes phenomenography as a chosen research method from a set of alternative approaches to the issue. A specific part of the theoretical background is a detailed overview of the content and methodologically relevant researches. Subsequently, the author acquaints himself with the design of his own phenomenographic research and presents the most significant part of his results - a description of three categories of information literacy - including two own models.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 11

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR