Issue 3/2019

Events

Týždeň otvoreného prístupu 2019 – Otvorené pre koho? Rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam│Open Access Week 2019 – “Open for Whom? equity in Open knowledge”

Týždeň otvoreného prístupu sa tento rok uskutoční 21 – 27. októbra. Tohtoročnou témou je rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam, ktorá nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou...

Events

Architektúra a výstavba knižníc – inšpirácie z konferencie │ Library Architecture, reconstruction of libraries – inspiration from conference

Architektúra knižníc, rekonštrukcia a modernizácia knižničných priestorov sú témy, ktoré sú odbornou verejnosťou vždy vítané. Pre dynamický vývoj spoločnosti, ktorý zasahuje aj do...

Events

8. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ │8th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, organizačného garanta Kolokvia V4+, bolo veľkou cťou privítať viac ako 120 významných zástupcov medzinárodného knihovníctva v Bratislave. Na...

Events

Knižnica roka 2018 │Library of the year 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo prvý ročník súťaže Knižnica roka....

Information Literacy

Právní gramotnost │Legal Literacy

Příspěvek definuje právní gramotnost s ohledem na vývoj pojmu právní vědomí, resp. právní povědomí v rámci teorie práva a právní sociologie. Rozlišuje tři úrovně právní...

Bibliography

Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – udržateľnosť, príklady dobrej praxe a ich potenciál │Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Sustainability, Examples of Good practice and their Potential

Minisériu článkov o perzistentných identifikátoroch digitálnych informačných entít uzatvárame pohľadom na udržateľnosť tohto komplexného a technologicky agnostického systému, ktorý...

Internet

Úspešný knižničný web podľa Bibliowebu │A Successful library Website According to Biblioweb

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s hodnotením webových sídiel knižníc v rámci súťaže Biblioweb 2019, súťaže o najlepší knižničný web v Českej republike a súčasne...

Information Systems

Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku│The Evidence System for psychological Diagnostics

Nedílnou součástí přijímacího procesu do Armády ČR (AČR) je psychologické vyšetření. Psychologickou diagnostiku lze chápat jako měření vybraných vlastností osoby a jejich...

Open access, open science

Európsky rámec pre otvorenú vedu │European Open Science Cloud

Centrum vedecko-technických informácií SR zabezpečuje rozvoj komplexných informačných systémov na podporu vedy a výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou a odpovedajúcim medzinárodným...

Libraries

Beyond technology: The future and changing nature of Human (Work)

Technological revolution brings great and complex changes that alter almost every aspect of human lives – work, leisure time, relationships, understanding of the self, nature and the universe....

Libraries

Akademické knižnice, data-based služby a podpora vedy │Academic libraries, data-based Services and Support of Science

Cieľom príspevku je poukázať na meniace sa požiadavky na služby akademických knižníc (AK) vzhľadom na špecifické potreby súčasných vedcov v oblasti digitálnej vedy. V tejto...

Speech

Naši doktorandi – nádej pre informačnú vedu

Naši doktorandi – nádej pre informačnú vedu V aktuálnom čísle tohto časopisu sa predstavujú vybrané práce našich doktorandov z KKIV FiFUK a zo Žilinskej univerzity. Čím dlhšie...

Main Articles

Reálny a virtuálny verejný priestor │Real and Virtual Public Space

V príspevku sumarizujeme metódy použité v dizertačnej práci s názvom Reálny a virtuálny verejný priestor, ktorá bola úspešne obhájená na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva...

Main Articles

Výskum čítania pomocou zariadenia na sledovanie pohľadu: základné východiská a stručný prehľad výskumov │Reading Research with the Usage of Eye Tracker: Fundamental Principles and a Brief Survey of Research

Očné pohyby predstavujú priesečník kognitívnych systémov, ako sú spracovanie jazykových štruktúr, pozornosť spolu s videním a okulomotorickými procesmi. Merania v oblasti percepcie...

Main Articles

Metódy a trendy výskumov v kontexte informačného správania detí│Research Methods and Trends in the Context of Information Behavior of Children

Príspevok sa venuje metodologickým trendom výskumov v oblasti informačného správania detí realizovaných v rokoch 2000 – 2017. Na základe analýzy dvadsiatich šiestich vybraných štúdií...

Main Articles

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave – 1. časť│Phenomenographic Research of Information Literacy of Beginning Students of Comenius University in Bratislava

Článok predstavuje výber najdôležitejších častí z autorovej dizertačnej práce. V teoretických východiskách článok poukazuje na súvis problematiky informačnej gramotnosti s...