Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z / Use of ICT resources in education of the current generation Z

Main Articlesinformation societyinformation education

Cieľom príspevku je zdôrazniť dôležitosť širšieho zaradenia prostriedkov IKT do vzdelávania súčasnej generácie Z. V texte sa venujeme porovnaniu tradičného a elektronického vzdelávania. Vymedzujeme špecifiká generačnej kohorty Z. Teoretická časť je doplnená o výsledky zrealizovaného prieskumu, ktorý mapoval vzťah študentov k moderným formám výučby.


The aim of this paper is to emphasize the importance of a wider inclusion of ICT resources in education of the current Generation Z. In the text we focus on the comparison of traditional and elektronic learning. We define the specifics of the Generation Z cohort. The theoretical part is suplemented with the results of a survey mapping the attitude of students to modern forms of learning.

Share:
Issue content