Súkromie a jeho modifikácie v digitálnom prostredí / Privacy and its modifications in the Digital environment

Main Articlesinformation security

V roku 2018 celá Európska únia veľmi intenzívne žila fenoménom nazývaným GDPR. General Data Protection Regulation, alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vstúpilo do platnosti 26. mája 2016 ako Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušila smernica 95/46/ES. Norma nadobudla účinnosť dňom 25. mája 2018. Samotné GDPR v názve síce neobsahuje termín súkromie, hovorí explicitne o ochrane dát – napriek tomu však ťažiskovým konceptom, okolo ktorého sa rozvíja celá regulácia, je ochrana súkromia subjektov, ktoré sa – chtiac či nechtiac – stále intenzívnejšie zapletajú do technologickej pavučiny modernej komunikácie a zanechávajú za sebou stopy, ktoré v porovnaní s archivačnými funkciami tradičných komunikačných kanálov a nástrojov nie sú zanedbateľné či prehliadnuteľné.

Nariadeniu EÚ sa už aj na stránkach slovenskej odbornej tlače venovalo viacero článkov, pochopiteľne, prevažne s dôrazom na kontexty informačnej bezpečnosti a informačného, resp. knižnično-informačného systému (napr. Andrejčíková et al., 2019). Táto štúdia je postavená na spracovaní aktuálnej výskumnej literatúry k problematike súkromia a pokúša sa analyzovať pojem súkromia z pohľadu sociálno-vedného, filozofického i právneho. Načrtáva nárast významu súkromia s rozvojom modernej demokratickej spoločnosti a následne sa zameriava na otázky spojené s výzvami, prínosmi i hrozbami, ktoré pre súkromie jednotlivca predstavuje rozvoj digitálnej komunikácie. V záverečnej časti prezentuje základné východiská výskumov informačného správania používateľov v digitálnom svete, ktoré sú spojené s fenoménom paradoxu súkromia.


At present, privacy is one of the most frequently discussed and the least clearly defined categories in the area of social sciences. It touches upon such important values of human existence as freedom, dignity, or identity, and, at the same time, when considering the legal contexts, it is closely interconnected with another phenomenon, the ownership and property. This article is based on the analysis of current research literature on the topic of privacy and strives to analyse the concept of privacy from the social, philosophical and legal perspective.

It outlines the rise in importance of privacy associated with the development of modern democratic society and consequently it concentrates on the issues affiliated with the challenges, opportunities and threats posed by the digital communication environment. The final section of the article presents basic starting points related to the research of users’ information behaviour in the digital world, with a special focus on the phenomenon of privacy paradox on the internet.

Share:
Issue content