Digitálna knižnica UKB a jej používatelia / University Library in Bratislava Digital Library and its users

Digital contentdigital libraries

Príspevok sa venuje Digitálnej knižnici UKB a jej používateľom, ktorých skúma  prostredníctvom online nástroja Google Analytics, ktorý umožňuje štatistické sledovanie a  porovnávanie ich správania sa. Základné štatistické kategórie (vek, pohlavie, oblasť záujmu) sú doplnené nadstavbovými ukazovateľmi (odkiaľ používateľ prichádza, ako dlho sa zdrží, čo robí). Príspevok porovnáva výsledky skúmania správania sa používateľov z r.  2017 a 2019. Správanie sa používateľov dáva do kontextu so sociálnou sieťou Facebook a internetovou encyklopédiou Wikipédia.


Paper deals with University Library in Bratislava Digital Library and its users who are being examined by the Google Analytics online tool which generates statistical data and compares users´ behaviour. Basic statistical data (age, gender, area of interest) are extended by further characteristic signs (traffic source, length of session, executed actions). Paper compares outcomes of user behaviour survey from 2017 and 2019. User behaviour is in context of Facebook, a social network and Wikipedia, an internet encyclopaedia.

Share:
Issue content