8. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ │8th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries

Eventsinformation societylibrary professionlibrarianshiplibrariesconference

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, organizačného garanta Kolokvia V4+, bolo veľkou cťou privítať viac ako 120 významných zástupcov medzinárodného knihovníctva v Bratislave. Na Kolokvium V4+ prijali pozvanie zástupcovia knižníc všetkých typov a aj knihovníckych združení.

Share:
Issue content