Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách │ Library as an Educational Environment: to Change Paradigm (not only) in Academic Libraries

Librarieslibraries

Článek se stručně věnuje změně paradigmatu v přístupu ke knihovnictvím v akademických knihovnách. Snaží se ukázat, že je třeba nahradit stávající model založený na entitách a interakcích mezi nimi novým pojetím, které do centra svého zájmu postaví prostředí. Tématizuje pak toto uchopení prostředí na poznatcích George Lakoffa a ukazuje, že různá dynamicky se měnící prostředí mají vliv na odlišnou strukturaci poznatků. Knihovnu pak vnímá jako místo, které má o efektivní strukturaci poznatků (studentů i akademiků) vhodným způsobem pečovat.


This paper briefly introduces a paradigm shift in the approach to librarianship in academic libraries. It seeks to show that it is necessary to replace the existing entity-based model and the interactions between them with a new concept that places the environment at the center of their interest. Then grip theme of this environment on Georg Lakoff and evidence shows that various dynamically changing environment will affect different structuring of knowledge. The library then perceived as a place that has an efficient structuring of knowledge (students and academics) adequately care.

Share:
Issue content