Issue 2/2019

Review

Križanová Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770 – 1799) │ Križanová Petronela: The story of a forgotten bookshop

Knižný obchod a s ním úzko súvisiaca recepcia jednak zo strany čitateľa, ako jednotlivca, a tiež z hľadiska všeobecného vnímanej širokej verejnosti, vytvára jeden z najzložitejších...

Events

Knižnice: kedysi archivovali vedomosti, dnes učia aj moderným technológiám │ Libraries: Once they Collated knowledge, now they are Teachers of Modern Technologies

  Ovládanie hlasom, mobilné aplikácie, 3D tlačiarne alebo drony. Nič nezvyčajné teraz už aj v niektorých knižniciach. Knižnice sa totiž prispôsobujú „smart“ dobe. A tá dáva...

Reading literacy

Význam kníh a čítania v súčasnej rodine │ The Importance of Books and Reading in Contemporary Family

Miesto čítania v súčasnej rodine je stále v ohrozenej zóne nepodstatných činností napriek zvyšujúcej sa vlne informácií o význame čítania pre rozvoj detí v rôznych médiách a...

Internet

Metadata Management and Future plans to Generate Linked Open Data in the Hungarian Web Archiving Pilot Project

In this article we would like to offer a short overview about the metadata management model of our web archiving pilot project together with international recommendations as a major background of...

Bibliography

ISSN v kontexte zmien │ ISSN in the Context of Changes

Národná agentúra ISSN (NA ISSN) – výkonný orgán medzinárodného systému ISSN (s ústredím v Paríži) sídli od roku 1997 v Univerzitnej knižnici v Bratislave a zabezpečuje agendu...

Bibliography

Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie │ Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Standards, Selected Systems and Current Trends in Scholarly Communication

Jasná identifikácia informačnej entity je v kontexte rýchlej a efektívnej komunikácie nevyhnutnosťou. V rôznych informačných procesoch sú informačné objekty reprezentované symbolickými...

Library information systems

Informačná bezpečnosť a GDPR z pohľadu tvorcu knižnično-informačného systému │ Information Security and GDPR from the Perspective of the Designer of the Library-Information System

S nárastom počtu technologických zariadení, ktoré nás postupne obklopujú, si stále častejšie kladieme otázky týkajúce sa bezpečnosti či ochrany – bezpečnosti dát, ochrany našich...

Libraries

Smart Lab library v ére Industry 4.0 │ Smart Lab Library in the Industry 4.0 Era

Vedia to aj žiaci a študenti, ktorí sa o 5 – 10 rokov majú uplatniť v pracovnom procese? Ako môžu dnešné knižnice prispieť k príprave mladých ľudí na život v budúcnosti? Pripravia...

Libraries

Sociální inovace v českých knihovnách │ Social Innovations in Czech Libraries

Knihovny ve 21. století získávají výraznou novou roli: roli komunitních center. Mění se i role knihovníků: „spíše než jako zdroje informací se uplatní jako kouči, mentoři,...

Libraries

Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách │ Library as an Educational Environment: to Change Paradigm (not only) in Academic Libraries

Článek se stručně věnuje změně paradigmatu v přístupu ke knihovnictvím v akademických knihovnách. Snaží se ukázat, že je třeba nahradit stávající model založený na entitách a...

Libraries

Marketing v praxi Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline │ Marketing in the Practice at the University Library of the University of Žilina

Na príbehu našej akademickej knižnice môžeme potvrdiť, že základom živej a fungujúcej knižnice je mať dobrý plán a dobrý marketing. V akademických knižniciach sa dejú doslova...